Nyhetene

Artikler om KrF

Samferdselsplan for Akershus

Økt fremkommelighet og sikkerhet for alle
trafikantgrupper er et overordnet mål for Akershus fylkeskommune. Samtidig har
fylkeskommunen som mål å være et foregangsfylke innen klima og miljø samt ha en
helsefremmende politikk.

Akershus
har oppl…

Straffes for vegvedlikehold

Regjeringen har bevilget 500 millioner kroner til vedlikehold av fylkesveier. Av dette får Akershus 10,7 millioner, eller 2,1 prosent. Dette er en betydelig mindre andel enn det vi vanligvis får og det vi hadde regnet med.

I Akershus har vi ti prose…

Flink, men også ulykkelig

Nylig skrev NOVA-forskere i Aftenposten om en rapport som viser at dagens unge er flinkere og mer fremtidsrettet, men at det også det er grunn til bekymring for deres psykiske helse.

Det er gledelig at rapporten også forteller om en svært aktiv nor…

Retten til selvbestemt abort svekkes.

Tove-Lise T.

Den nye mørkeblå regjeringen vil at religion skal avgjøre om en kvinne skal få ta abort. KrF har fått gjennomslag for at fastleger av religiøse og/eller samvittighetsgrunner skal kunne nekte å henvise en kvinne til abort. Se mer om saka på denne lenken

Dette er et stort svik overfor kvinner i en vanskelig situasjon, og en kraftig svekkelse av retten til selvbestemt abort. For framtida kan altså kvinner som tar den vanskelige avgjørelsen om å ta abort, oppleve at akkurat hennes fastlege vil motsette seg hennes lovmessige rett ved å nekte å henvise henne videre.

I praksis vil dette bety at kvinner må gå til en annen lege enn sin fastlege for å ta abort. Det blir en uverdig og ydmykende kanossagang fra lege til lege. Denne usikkerheten kan føre til at kvinnene som allerede har det vondt og vanskelig, ikke har krefter nok til å benytte seg av sin rett. På små steder hvor det er få leger kan kvinnene bli nødt å reise til en annen kommune for å bli henvist videre. Slik vil vi ikke ha det.

Dersom regjeringen virkelig vil reversere vår abortpolitikk og gi fastlegene en slik reservasjonsrett, så må vi få vite hvilke fastleger som vil benytte seg av reservasjonsretten. Disse fastlegene må registreres på ei offentlig tilgjengelig liste. Vi må også kreve at disse legene tilskriver sine listepasienter for å gjøre de oppmerksomme på sin abortholdning. Slik kan de pasientene som ønsker det skifte fastlege, eller oppsøke en annen lege dersom pasienten vil henvises til abort.

Jeg vil sterkt oppfordre den nye regjeringen til ikke å iverksette reservasjonsrett for fastlegene. Det vil oppleves svært ydmykende overfor kvinnene og svekke vår rett til selvbestemt abort. Dersom regjeringen likevel gjennomfører endringen krever jeg at alle fastleger som vil reservere seg må bekjentgjøres. Jeg er overbevist om at mange da vil velge bort disse fastlegene.

Honnør til Oslo og Akershus!

Oslo og Akershus har endelig fått statlige midler fra belønningsordningen. På tross av flere år med gode resultater innenfor kollektivtrafikken har ikke hovedstadsregionen fått penger fra regjeringen. Heldigvis er dette nå endret.

Samferdsels…

Norsk deltakelse i EU

Norge har vært fullverdig medlem i flere av EUs programsatsinger siden
EØS-avtalen trådte i kraft, og programdeltakelsen er en viktig
del av Norges samarbeid med EU. EU er nå i ferd med å forberede en ny programperiode
fra 2014 til 2020 og på no…

Grønn teknologi

Klimaendringene
og faren for global oppvarming er vår tids største utfordring. Det kreves
innsats på mange fronter, og også industrien må bidra. Vi må bruke vår kunnskap
og våre ressurser til forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi …

Å planlegge for fremtiden

Ifølge prognoser fra Statistisk sentralbyrå kan Oslo og Akershus vente
en sterk befolkningsvekst fram mot 2040. Dette vil ha en rekke konsekvenser og
utfordringer for blant annet bolig, næring og transport i regionen.

Selv om SSB sier at det er st…

Alkolås – for trafikksikker transport

Bruk av alkolås bør bli en naturlig del av en systematisk
sikkerhetstenkning i vegtransporten. Det bør bli like naturlig å ha
alkolås i de kjøretøy som frakter våre skolebarn, som krav om bilbelte.

I dagens møte i fylkets trafikksikkerhetsut…

Ny NTP-lekasje

17.5 milliarder mer til fylkesveger høres jo bra ut, men
synd at det var over 10 år og fordelt på 19 fylker. Med andre ord det er ca. 70
millioner kroner mer til Akershus i året. 

Dessverre er det for lite. Må påpeke at behovet for hele landet…

Midtrekkverk på fylkesveger

Trafikksikkerhet er svært viktig del samferdselspolitikken. De fleste trafikkulykker
i Akershus skjer på fylkesvegene. Den dominerende ulykkestypen for drepte og
hardt skadde er møteulykker, deretter utforkjøringsulykker. Tiltak som
midtrekkverk er…

Halv InterCity i NTP

Regjeringen har i dag presentert sin plan for InterCity-utbyggingen. Regjeringen
lover at dobbeltspor til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg skal stå klart i 2023.
Samtidig tilkjennegir den en «ambisjon» om å fullføre arbeidet i det ytre
triangelet t…

Kristenproblem?

Carl I. Hagen mente i høst at forslaget om å akseptere ekteskapsloven vil føre til at FrP vil tape kristne velgere. Nå som landsmøtet nærmer seg tviler jeg på at han har rett.

Mer EU i skolen

Skolen er en viktig arena for økt kunnskap og kompetanse om Norge i
Europa og om muligheter og utfordringer knyttet til EØS-avtalen og Norges
avtaler med EU. Den generelle kunnskapen om Norge og
EU/EØS på ungdomstrinnet og i videregående opplærin…

Vi trenger Intercity

I
EUB 14. januar er Ole E. Leinæs fra Råholt opptatt av samferdsel og Øvre
Romerike. Det er et engasjement jeg deler. Jeg er likevel uenig om at man bør
ha mindre fokus på dobbeltspor på Intercitystrekningen fordi det ikke hjelper vår
region. Je…

reklame