Eirik Bergesen eirik bergesen, skribent og daglig leder av norsk opplysningsproduksjon

«Politikerne må selvsagt følge de lovene de selv er med å lage og forvalte. Ikke minst når de selv eller deres parti er uenig i dem. Noe annet ville være å sende et signal til befolkningen at de ikke trenger å følge lover de er uenige i (for ingen er enige i alt). Om de synes det er vanskelig, må de gjerne finne på noe annet å gjøre. »

Maren Østbø kommunestyrerepresentant for ap i sola

«Som offentlige personer er vi i faresonen for lettere å sende ut feil signaler. Samtidig tror jeg vi alle bør oppføre oss på denne måten mot hverandre - med respekt, omsorg, tillit og likeverd. »

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Politikere har et særsilt ansvar for å opptre godt utad og fremstå som et godt forbilde for mange. Dette gjelder i høyeste grad stortingspolitikere som sitter tross alt i den lovgivende forsamling. Det passer seg overhodet ikke at de drar til utlandet å bryter norsk lov.»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«De bør ha vanlig folkeskikk og følge vanlige lover og regler.

Politikere er også mennesker!»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Politikere må leve opp til egen lære. Hadde jeg kastet boss på gaten, hadde jeg fortjent tyn i offentligheten fordi jeg har engasjert meg mot forsøpling. Når det er sagt: God oppførsel bør ikke bare være et ideal for politikere, men for alle mennesker. »

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Politikere bør være som folk flest!»

Filip Rygg byutviklingsbyråd i bergen, krf

«Nei, men vi må alle følge loven også de deler av lovverket vi evt er uenig i.»

Eilev Hegstad internasjonal nestleder, krfu

«Nei, alle som bor i Norge må følge norsk lov, politiker eller ikke. Men så klart er det sånn at lovbrudd begått av offentlig personer gjerne har større konsekvenser i form av offentlig oppmerksomhet. »

Jenny Klinge stortingsrepresentant sp

«Både ja og nei. Ja fordi vi har ei heilt spesiell rolle og eit stort ansvar som representantar for den lovgjevande makt. Nei fordi vi sjølvsagt også er heilt vanlege menneske, og vanlege menneske er feilbarlege. Menneske som aldri gjer feil, gjer kanskje ikkje noko særleg anna heller?

Alle - uansett om vi er politikarar eller ikkje - bør vurdere korleis vi skal oppføre oss både ut i frå etiske prinsipp og norsk lov. Feilskjær skjer, og då er det viktig å lære av feilen. Problemet til kjente personar er at feilane også fort blir kjente. Då er det om å gjera å leggje seg flat raskast råd, men ikkje forbli utflata.»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«De bør ikke sysle med voldtekt, brannstiftelse, svart arbeid - men det bør ikke vi andre heller.
Hva angår Bård Hoksmark, så har han vært utsatt for en veritabel forfølgelse fra TV2, som vil høste kommersiell gevinst av noe så pirrende som et sex-kjøp.
Det er nok mer den seksuelle enn den juridiske side av saken som har fått den politiske offentlighet til å fyke i været..»

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«Politikere, som er med på å utforme lover og regler, har et spesielt ansvar for å overholde dem.»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Ikke nødvendigvis. Jeg tror at velgerne forstår at politikere er helt vanlige mennesker som noen ganger gjør feil. Å følge norsk lov er for eksempel et krav som stilles både til politikere og alle andre.

Men hvis man velger å bryte loven så må man, som alle andre offentlige personer, regne med at det vil skape større offentlig oppmerksomhet. De aller fleste politiske verv er tillitsverv, det vil si at man kan inneha vervet så lenge de som har valgt deg fremdeles har tillit. »

Marcus Buck valgforsker, universitetet i tromsø

«Ja. Politikerne står anvsarlig overfor velgerne som har valgt dem. De lager lovene på vegne av oss andre og må i større grad enn oss andre være nøye med å følge de samme lovene.De finnes politiske systemer i verden der kriminelle har en større sjanse til å bli valg enn rederlige kandidater. Slike land vil vi ikke sammenligne oss med.»

Ingrid Dahlen Rogstad stipendiat ved institutt for samfunnsforskning

«Alle mennesker bør selvsagt oppføre seg ordentlig, men politikere som bevisst begår alvorlige brudd på lover de selv har vært med på å vedta, kan i verste fall bidra til å undergrave hele det politiske systemet vårt. Derfor er det naturlig at mediene følger ekstra nøye med på det politikere foretar seg, og avslører eventuelle overtramp.»

Hanna E. Marcussen talskvinne, miljøpartiet de grønne

«Jeg tror det er bra at vi har politikere med ulike livserfaringer, at ikke alle politikere har gått den retteste veien gjennom livet. Samtidig mener jeg at man idet man bestemmer seg for å bli politiker, må stille høyere krav til seg selv enn man kanskje ellers ville ha gjort. Å være folkevalgt og/eller tillitsvalgt innebærer at man har blitt gitt en tillit som ikke bør misbrukes. »

Peder Sjo Slettebø tidligere sentralstyremedlem unge høyre

«De bør oppføre seg som det de er, vanlige folk.»

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Politikere må følge loven, akkurat som alle andre»

Erlend Bøe leder. tromsø unge høyre

«I Norge har vi et viktig prinsipp om likhet for loven, uansett samfunnsrolle. Politikere skal selvsagt være et forbilde for seg selv og sitt parti, men også vise respekt for lov og forvaltning. Men det betyr ikke at politikere skal ha et eget sett med leveregler. »

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Jeg er opptatt av at vi skal være klar over at politikere er folk de og. De gjør feil som alle andre mennesker. Men samtidig når en sitter i viktige posisjoner, og spesiellt på Stortinget hvor en vedtar lovene, så har en et ansvar som forbilde og holde seg til de samme lovene.»

Emil André Erstad leder i krfu

«Nei, det må de ikke og det begrunner jeg fra et demokratisk perspektiv.

Hvis man mener landet skal styres av en overmenneskelig elite, så bør man svare ja. Jeg mener imidlertid politikerne og stortingsrepresentantene bør speile folket de representerer. »

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Mange har dessverre en forestilling om at politikere skal være hevet over andre. Dette, sammen med at mange er offentlige personer, gjør at man kanskje må oppføre seg bedre enn andre.

Jeg mener politikere er som andre vanlige folk, og at det bør være minst mulig forskjell mellom politikere og andre. »

Erlend Wiborg stortingsrepresentant, frp

«Politikere må tåle å ha et ekstra "lys" på seg. Samtidig er alle, både politikere og andre like ansvarlige for at lover og regler følges»