Haakon Riekeles tidligere nestleder i unge venstre

«Når det er store uroligheter i finansmarkedene kan det påvirke Norge, selv om vi er et av landene i verden som er best rustet til å møte potensielle kriser. At Norges Bank valgte å holde renten på 2,25 % er delvis på grunn av uroen i verdensøkonomien.

Urolighetene i USAs økonomi er først og fremst skapt av uansvarlig politikere. Krangelen om heving av gjeldstaket kunne lett ha vært unngått hvis Kongressen hadde ønsket det. USAs kredittverdighet ville ikke ha blitt stilt i tvil hvis man var sikker på at politikerne var villige til å vedta balanserte budsjetter på sikt, med høyere skatter og lavere utgifter. Standard & Poors nedgradering av USAs gjeld har blitt kraftig kritisert på grunn av svakt faglig grunnlag. Det største problemet i USA er ikke gjelden, men den lave veksten og arbeidsløsheten.

Problemene i eurosonen er mye mer bekymringsverdig fordi det er mye vanskeligere å se hvordan problemene skal løses. Alle løsninger vil innebære at noen vil måtte ta kostnader for at gjelden har blitt for stor, og de beste løsningene, som eurobonds og gjeldssanering er politisk umulig. Flere av landene som nå har problemer med gjeld har det først og fremst fordi tilliten til dem har forsvunnet, og renten har skutt i været. Hvis markedene hadde hatt tillit til Italia hadde renten de måtte betale vært lavere og gjelden hadde vært håndterlig. Når tilliten forsvinner blir det en selvforsterkende prosess. »

Knut Falk Qvigstad sentralstyremedlem i miljøpartiet de grønne

«I Norge har vi foreløpig merket lite til urolighetene i USAs økonomi og uansett om krisen skulle forverres ytterligere er det lenge til nordmenns hverdagsliv virkelig blir rammet.

Selv om oljeprisen har falt noe, er den fortsatt rekordhøy. Det er bare tre - fire år siden en oljepris på 100 dollar fatet fremstod som science fiction. I dag ligger den på 106 og har holdt seg forbausende høy det siste året. Mye tyder på at veksten i Kina, India og Afrika ikke lenger er like avhengig av sterk utvikling i vesten. Dermed kan krisen i USA og Europa bli verre, mens økonomsisk vekst i resten av verden fortsetter å støtte opp om oljeetterspørselen, oljeprisen og dermed også den oljesmurte norske økonomien.

Det betyr selvsagt ikke at den norske økonomien er immun mot økonomiske kriser. Turist og eksportnæringene er like sårbare, uansett hvor høye oljeinntekter Norge har.

På lang noe lenger sikt vil Norge uansett måtte gjøre seg uavhengig av oljeinntektene. Å basere den økonomiske tryggheten på denne næringen er derfor meget farlig og kan gjøre Norge ekstra sårbart om få tiår.

»

Julie Andersland gruppeleder for venstre i bergen

«Eksportindustrien kan få det tøffere, men de fleste av oss vil nok merke lite til det. Samtidig er det naturlig at mange vil være noe mer forsiktig med pengebruken og bruke mindre enn de ellers ville gjort.»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Jeg tror urolighetene i USAs økonomi foreløpig ikke vil få så stor betydning for nordmenns hverdag, men noen eksportnæringer vil kunne merke urolighetene.»

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«Utenom at det blir oppslag i avisene, vil situasjonen slik den er foreløbig neppe ha den store påvirkningen på folks hverdag.

Selv om oljeprisen faller, må vi huske på at den er historisk høy. Det betyr fortsatt gode tider for norsk oljeindustri. Derimot kan andre eksportnæringer merke at aktiviteten i markedet går ned.»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Det avhenger mye av hvordan USA håndterer sine økonomiske utfordringer fremover. Dersom de klarer å få kontroll over gjelda si, tror jeg konsekvensene for Norge vil bli relativt begrenset.

Imidlertid har vi blant annet gjennom fallet på Oslo Børs, sett hvor tett vi er sammenvevd med resten av verdensøkonomien. Det er derfor naivt å tro at vi ikke blir berørt av den uroen som vi ser i resten av Europa og USA.

På den andre siden er vi sannsynligvis et av de landene i verden som er best rustet til å takle en eventuell ny finanskrise, ettersom norske politikere har holdt god orden i vår egen økonomi!»

Marianne Aasen stortingsrepresentant ap

«Med alle forbehold, så vil trolig norsk eksportindustri merke det i form av høyt kostnadsnivå og lavere etterspørsel om veksten i USA blir lavere. Dessuten kan uroen i finansmarkedet påvirke rentene slik at det blir dyrere å låne penger. Folk flest bør sørge for å ikke ta opp for dyre lån og for all del ikke låne penger til investering i verdipapirer. Men å spå hvordan denne høsten blir i verdensøkonomien er en krevende oppgave.»

Odd Einar Dørum bystyrerepresentant for venstre i oslo

«Norge har en av verdens mest åpne økonomier, og vil derfor bli påvirket av usikkerhet og svingninger i USA og i EU. Norge står bedre rustet enn de fleste andre land til å takle slike svingninger, men det er en fare for at Norge kan få en høy kronekurs, som vil skape en stor utfordring for våre eksportbedrifter. Låntakere og folk med høye bankinnskudd kan også bli påvirket gjennom en mulig høyrere rente i tiden fremover. Den beste medisinen er å holde orden i sin egen økonomi. Men vi er avhengig av at USA og EU tar i bruk sine verktøy for å stabilisere sine økonomier så raskt som mulig.»

Alfred Bjørlo ordfører i eid kommune, venstre

«Finansproblema internasjonalt vil få folk til å ta mindre risiko i privatøkonomien. Elles vil det for dei fleste sin kvardag ha lite innverknad på kort sikt, fordi vi lever i eit land med ein heilt spesiell "oljeøkonomi" og ein stor, beskytta offentleg sektor. I min del av landet (Vestlandet) kan følgjene bli meir alvorlege, fordi vi har mykje konkurranseutsett industri som vil merke urolighetane i internasjonal økonomi mykje sterkare enn folk flest.»

Abdullah Alsabeehg landsstyremedlem, ap

«Norge har stabil økonomi med lav arbeidsledighet sammenlignet med andre land. Likevel kan vi åpenbart bli påvirket av de økonomiske urolighetene som vi ser i andre land. Viljen til å investere vil bli redusert når det er ustabilt i et land som USA. Samtidig vil etterspørselen etter norske eksportvarer reduseres. Dette fører til konsekvenser for arbeidsplasser og økonomi. Verdt å nevne at noen næringer kan bli påvirket mer en andre. Alt dette kan skje på lang sikt hvis forholdene forverrer seg, men på kort sikt vil få merke store endringer i hverdagen. »

Lars Martin Mediaas leder for tenketanken progressiv

«Det er for tidlig å si. I beste fall vil det gi oss lavere renter i lengre tid enn Norges Bank så for seg, mens vi vil unngå nedgangstider i Norge. I verste fall er dette et skritt på veien mot nedgangstider som gir økt ledighet og fall på både boligpriser og aksjer i Norge.

Men også før S&P nedgraderte USAs kredittverdighet var det tydelig for alle at USAs økonomiske situasjon krever en handlingskraft og modenhet som kanskje ikke finnes i Washington. Kompromisset om gjeldstaket inneholdt mye gal medisin, det hadde en usosial profil.

Det var ikke ny eller ukjent informasjon som lå bak nedgraderingen, og markedene burde kunne absorbere dette uten at tilliten forsvinner og frykten overtar. Det er det likevel ikke sikkert at markedene gjør. Hvis aksjer og ratinger går ned vil mange selge seg ut av mange posisjoner på grunn av regler de har laget (som stop loss ordre og margin calls) og en nedgang kan bli selvforsterkende og kraftig.

Jeg velger å være optimist og håper Wall Street følger britenes gamle motto: Keep calm and carry on. Hvis mange nok velger å være optimister vil ikke nedvurderingen få større konsekvenser.»

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Det er stor fare for dominoeffekt, når verdensøkonomien er så nært knyttet sammen som den er. Spesielt bekymringsverdig er det med situasjonen i Sør-Europa. I Norge er vi velsignet med to fordeler: en sterk fagbevegelse og en rødgrønn regjering som har vist at de kan møte krisesituasjoner. Så får vi se hvordan vi påvirkes av dette, men jeg håper vi merker minst mulig.»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Hvis USA går inn i en dobbeldip (det vil si en ny resisjon) vil det bety flere år med økende arbeidsledighet og økonomiske vanskeligheter i hele verden.

USA er verdens største økonomi og vi er alle avhengige av at de skjøtter sine økonomiske forpliktelser vel.

Dette henger sammen med aksjemarkeder, oljepris og eksport for hele verden. For en liten åpen økonomi som Norges kan det bety lavere verdi av oljen og gassen vi produserer, mindre sjømat - og annen eksport til USA. Samt at flere av våre store selskaper kan falle i verdi fordi det blir vanskeligere å skaffe kapital og våre børslokomotiver er basert på energi og råvareeksport.

På den andre siden vil dette medføre lavere renter og mindre press i boligmarkedet samt lavere råvarepriser. Som alle vil bidra til å motvirke den økonomiske nedgangen i Norge for vanlige folks hverdag.»

Andreas Halse faglig leder i sosialistisk ungdom

«Som vanlig ser vi at det er arbeidsfolk som må ta regninga for en krise skapt av en rik elite. I USA ser vi allerede en økende arbeidsledighet, reallønninger som ikke har økt siden 70-tallet, kutt i offentlige tjenester og en komplett mangel på vilje til å la de rikeste bidra til å løse krisa.

I Norge vil det være et politisk valg hvordan dette skal påvirke folks hverdag. Vi kommer til å fortsette å kjempe for en aktiv industripolitikk for å skape arbeidsplasser, ta tak i et grunnleggende usosialt boligmarked og satse på offentlige tjenester som tar vare på alle, uansett størrelsen på lommeboka. »

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«Nedgraderinga av kredittverdigheita til USA er først og fremst ein kraftig smekk til amerikanske politikarar, ikkje amerikansk økonomi. Marknaden har byrja å miste trua på at president Obama klarer å setje hardt mot hardt mot populistiske republikanarar i kongressen. Spørsmålet er korleis børsane no reagerer, og om ein eventuell nedgåande spiral vil forplante seg til europeisk økonomi, som allereie er nede i kneståande. I så fall kan resultatet bli ein double-dip resesjon, med dei enorme konsekvensane det vil få for Noreg - og dermed også kvardagen til vanlege folk. Handlingslamminga i USA og EU er skremmande.»

Petter Kvinge Tvedt politisk rådgiver i finansdepartementet, frp

«Nedgraderingen av USAs statsgjeld vil nok også ramme oss her i hjemme. I hvor stor grad er vanskelig å si enda, men mye tyder allerede på at det ikke blir et nytt rentehopp når Norges bank møtes for første gang etter ferien, rett og slett fordi det er står alt for mange usikkerhetsmomenter i kø på andre siden av Atlanteren. Noen vil nok tenke at det er bra at renten ikke økes, men det er nok bare en liten del av bilde. Trolig vil oljeprisen falle og det betyr mindre inntekter i statskassen.

Skulle amerikanerne finne på å kjøre seddelpressen varm for å betale gjelden betyr det et ytterligere dollarras, og da er det eksporten vår som rammes. I beste fall klarer amerikanerne å håndtere krisen, forbli enige, og effektuere nødvendige sparetiltak. I verst fall blir det mer uro i finansmarkedene. Da er veien kort til en ny finanskrise.»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Jeg lurer på at dette kanskje er starten på et børskrakk, men ikke en ny finanskrise. Det er selvsagt også mulig, men denne gangen har man ikke overmodige banker som bidrar til at det hele raser.

Den største faren når markedet begynner å ramle raskt eller har en unison nedgang er at media med en gang skaper en mye større krise enn den som faktisk foregår. Markedet er ikke større enn forbrukerne og investorene, og dersom de leker "førstemann ut av markedet", og selger alle aksjer samtidig, går naturlig nok markedet og børsnoteringene ned.
Så jeg vil legge litt av skylden på skandalesøkende presse, men også på Obamas manglende vilje til å kutte i USAs statlige utgifter, grekernes manglende vilje til å jobbe lengre enn de er i pensjon, og mange andre små "detaljer" som til sammen har blitt et større problem.»

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Jeg tror vanlige folk merker svært lite til dette. Akkurat som med finanskrisen er det få i Norge som blir rammet. Vi har muligheten til å styre vår egen økonomi, mulighetene til å kompensere med oppsparte midler og muligheten til å drive en egen pengepolitikk. Samtidig vil uroligheter i den internasjonale økonomien alltid påvirke noen næringer, spesielt de som har USA som et viktig marked.»

Jan Tore Sanner nestleder høyre

«På kort sikt vil urolighetene i USAs økonomi få liten betydning for folks hverdag i Norge. Vår økonomi er god og arbeidsledigheten er lav. Det er først og fremst markedene som nå preges av usikkerhet og frykt, men frykten kan i seg selv være et problem fordi den senker investeringsviljen. Krisen i USA er vel så mye en politisk krise som en økonomisk krise. Politikernes manglende vilje til å stå sammen og finne løsninger forsterker usikkerheten. Dersom dette vedvarer kan lavere vekst slå ut i lavere etterspørsel etter olje og andre norske eksportvarer - det vil kunne få konsekvenser for våre arbeidsplasser og økonomi.

Jeg mener at gjeldskrisen i enkelte europeiske land kan være et større problem. Dersom denne ikke håndteres kan den få en dominoeffekt som rammer flere banker og flere land. Samtidig er det viktig å huske at mange europeiske land går bra. Flere land har jobbet seg ut av finanskrisen og lagt et grunnlag for videre vekst. Blant den er Nederland, Tyskland, Sverige, Finland og Estland. Situasjonen i USA og Europa krever vilje til samarbeid og nasjonal ansvarlighet. På tross av usikkerhet er jeg forsiktig optimist.
»

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Den norske økonomien er svært åpen og internasjonalt orientert. En betydelig del av norsk produksjon, enten det dreier seg om olje, papir, silisium eller fisk, eksporteres. I første omgang medfører fall i dollar en styrking av den norske kronen. På det trivielle plan gjør det at noen importerte produkter blir billigere. Mer alvorlig er det at norske eksportprodukter blir dyrere og dermed mindre konkurransedyktige fordi de kjøpes med dollar.

Skulle krisen i Europa forverres til en ny finanskrise vil også europeisk og nordamerikansk etterspørselen etter norske industriprodukter falle raskere enn veksten i de nye økonomiene klarer å ta unna. Dette vil medføre problemer både i petroleumsindustrien og i fastlandsindustrien.

I første omgang vil det først og fremst ramme de ansatte i de store eksportrettede industriene og statsfinansene. Større uro i finansmarkedene og langvarig nedgang i europeisk forbruk og produksjon vil også ramme folk flest direkte, for eksempel gjennom at det blir vanskeligere å få lån, at lønnsnivået kommer under press og at arbeidsledigeten øker også de deler av næringslivet som ikke er selv er direkte eksportorientert. »

Tore Opdal Hansen ordfører i drammen, høyre

«Urolighetene i Usas økonomi og utfordringene i økonomien til enkelte EU land kan klart påvirke vår hverdag. Hvor mye, er avhengig av hvordan utfordringene takles. Derfor er det grunn til å følge utviklingen og ikke minst følge hva som gjøres for å dempe virkningene av en utvikling vi ser konturene av.»