Tore Eugen Kvalheim tidligere leder, ys

«Følg Forsvarssjefens anbefaling. »

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Ørland. Definitivt Ørland.

Det er en perfekt kampflybase med umiddelbar rekkevidde til hele Norge sør for Troms. Samtidig er det liten støyforstyrrelse for lokalbefolkningen, unike skytefelt, NATO-øvelser og forsvarets egne vurderinger som taler for at denne basen er det selvsagte valget.»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Det vet heldigvis Espen Barth Eide mer om enn meg!»

Johannes Rindal kommunestyrerepresentant i dovre, sp

«Ørland»

Christer Kjølstad sentralstyremedlem, fpu

«Jeg ser egentlig ikke hvorfor ikke forsvarsledelsen kan styre dette selv. Det er tross alt de som sitter med den faglige kunnskapen på området, da blir det tullete av politikere å ikke følge de militærfaglige rådene...»

Erlend Bøe leder. tromsø unge høyre

«Om forsvaret mener at Ørlandet er beste base, så burde Stortinget høre på de militærfaglige rådene å legge den til Ørlandet. »

Helge Andre Njåstad leder i kommunalkomiteen, frp

«Der det er best for å ivarta Norge sin sikkerhet og interesser.»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Uten for sterke bindinger mener jeg den bør ligge på Ørlandet. Der det er best tilknytning til NATO. Dessuten har Bodø allerede "fått" hovedkvarter fra Jåttå. »

Anders Opdahl sjefredaktør nordlys

«Bodø. Legger vi regjeringens Nordområdesatsing til grunn vil noe annet være meningsløst.»

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Den bør utelukkende ligge på Ørland»

Linda Hofstad Helleland stortingsrepresentant, høyre

«Den bør ligge på Ørland slik forsvarssjefen nå foreslår. Jeg tror de forsvarsfaglige argumentene vil veie tungt når Stortinget skal behandle saken til våren. »

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Det er vel mest fornuftig å si at basen bør ligge der militærfaglige hensyn blir best ivaretatt. Ifølge forsvarssjefen er det på Ørlandet.»

Ole Jørgen Anfindsen forfatter og redaktør av nettstedet "honest thinking"

«Det har jeg ikke kompetanse til å mene noe om, men avgjørelsen bør baseres på militærfaglige overveielser, ikke distriktspolitiske.

Forøvrig synes jeg generelt man bør være forsiktig med å rykke opp veletablerte fagmiljøer med roten, slik politikerne rett som det er finner på. Denslags vedtak har tidligere kostet oss dyrt.
»

Daniel Bjarmann-Simonsen nestleder, nordland høyre

«Det militærfaglige og sikkerhetspolitiske bør veie tyngst. Forsvarsjefens råd er bygget på økonomiske forutsetninger og det sikkerhetspolitiske er ikke vurdert. For optimal styrkeprodusksjon anbefalte Generalinspektøren for Luftforsvaret en tobaseløsning, men av økonomiske årsaker en enbaseløsning. Mitt svar blir derfor at spørsmålet er galt stilt. Det burde være: hvor skal kampflybaseENE ligge.»

Kato Nykvist kommentator i nationen

«Regjeringen bør legge vekt på de fagmilitære rådene. Det tilsier i så fall Ørlandet.»

Peder Sjo Slettebø tidligere sentralstyremedlem unge høyre

«Den må ligge der fagmilitære omsyn tilseier at den må ligge. »

Peter Eide Walseth fylkesvaraordfører i nordland og gruppeleder i rana, krf

«Bodø. Dersom man skal ta Nordområdemeldingen på alvor, må vi ha et militært nærvær i hele Nord-Norge. En kampflybase i Ørlandet vil ikke dekke hele Nord-Norge.

Norområdene er et viktig satsingsområde fremover, med alle sine ressurser. Det må også reflekteres i forsvarets prioriteringer.»

Anders Nyland sjefredaktør, bergensavisen

«Basen bør ligge der militærfaglige henysn tilsier at den bør ligge. Altså på Ørlandet.»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«I denne saken tror jeg det er lurt å legge mest vekt på forsvarets behov og ønsker, selv om det for mange sikkert er fristende å gjøre det til en debatt om lokalpolitiske hensyn. »

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Jeg ville foretrukket et spørsmål om vi egentlig trenger å bruke milliarder av kroner på nye kampfly. Mitt svar er nei.»

Odd Einar Dørum bystyrerepresentant for venstre i oslo

«Ørland. Her er tilgang på åpent luftrom for å kunne øve.Her foregår mye Nato aktivitet som øving for allierte fly og den nordligste AWACS operasjonen for Nato i Europa. Venstre vedtok dette standpunktet i juni 2011.»

Erlend Wiborg stortingsrepresentant, frp

«Kan ikke nok om Forsvaret til å uttale meg om dette. Men det må være forsvarspolitiske utfordringer og ikke distriktspolitikk som avgjør dette»

Sandra Borch leder i senterungdommen

«Vil opprettholde dagens avdelings- og basestruktur. Jeg mener en delt løsning mellom Bodø og Ørland, slik som i dag, er den beste løsningen ved valg av jagerflybaser. De sikkerhetspolitiske hensyn må være viktigst – ikke de økonomiske.Hvis en todelt baseløsning mellom Bodø og Ørland viser seg å ikke være gjennomførbar, børr en ha en løsning med Ørland som enebase og fremskutt QRA på Andøya»

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«Den bør ligge der den fagmilitære ekspertisen meiner den bør ligge. Den bør ikkje ligge der ulike ordførarar og distriktspolitikarar på Stortinget ynskjer å etablere arbeidsplassar.»

Sivert Haugen Bjørnstad nestformann i fpu og stortingsrepresentant

«Den bør selvsagt ligge på Ørlandet!»

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Hovedbasen for norske kampfly bør ligge ett sted der det ikke ligger sterke begrensninger fra sivil luftfart som umuliggjør døgnkontinuerlig militær drift, på Ørlandet. Det betyr ikke nødvendigvis at alle fly permanent bør være på Ørlandet.»