Haakon Riekeles tidligere nestleder i unge venstre

«Elektronisk valg betyr at valget ikke lenger hemmelig og personlig. Det er umulig å vite om en person som stemmer hjemme gjør det basert på sin egen overbevisning eller basert på tvang. Hemmelig og frie valg er grunnstenen i et demokrati, og må beskyttes. At man kan omgjøre sin stemme frem til valgdagen etter å ha stemt elektronisk er ikke en god nok beskyttelse mot misbruk. »

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«Spørsmålet er ikke i om valget er elektronisk eller ikke; spørsmålet er om stemmingen foregår i stemmelokaler eller hvor som helst med PC og mobil.

Jeg er for elektroniske stemmeautomater, men da i valglokaler. Ved å innføre stemming over PC og mobil, som dagens forsøk åpner for, har man ingen garanti for at stemmer ikke blir solgt eller at den som avgir stemmen gjør det fritt og upåvirket. Ved tidligere forsøk har dette vist seg som en utfordring.»

Ingrid Dahlen Rogstad stipendiat ved institutt for samfunnsforskning

«Jeg ser at e-valg kan være problematisk med tanke på prinsippet om hemmelig valg, men samtidig baserer hele det politiske systemet vårt seg på tillit. Kanskje må vi ha tillit til at de som velger å benytte seg av muligheten til å stemme elektronisk gjør det ordentlig?

Ved å gjøre det mulig å avgi stemme elektronisk vil for eksempel bevegelseshemmede, som i dag er avhengige av noen som følger dem til valglokalet, få den samme muligheten til å stemme som alle andre. Stemmegivning i valglokaler bør fremdeles være normen, men som supplement kan e-valg faktisk bidra til å styrke demokratiet.

Les gjerne ISF-forsker Signe Bock Segaards kronikk i gårsdagens Nationen for en ytterligere nyansert diskusjon av fordeler og ulemper ved e-valg! »

Ole Jørgen Anfindsen forfatter og redaktør av nettstedet "honest thinking"

«Jeg er enig med Aarebrot. Ved elektroniske valg vil man aldri kunne garantere at stemmegivning holdes hemmelig. Det er greit å ha stemmegivning over nett som en mulighet for den som vil, men det er ikke greit om det blir eneste mulige måte for valgdeltagelse.»

Eva Kvelland bystyrerepresentant for venstre i kristiansand

«Da kommunene første fikk mulighet til å søke om å delta i dette forsøket, var jeg umiddelbart positiv. Nå er jeg tvilende - meget tvilende. Et av de viktigste prinsippene i et demokrati er muligheten til å avholde frie og hemmelige valg. Dette prinsippet er det vanskelig å forene med bruk av elektroniske valg. Derfor har jeg prinsipielle motforestillinger. De forsøkene som gjennomføres ved årets valg har tatt inn over seg noen av utfordringene, blant annet gjennom muligheten til å endre den avgitte stemmen helt frem til valgdagen. Jeg er likevel negativ, men avventende. Dessverre er jeg redd for at vi skal få eksempler som viser oss at dette ikke lar seg forene med viktige demokratiske prinsipper. Likevel er jeg selvfølgelig spent på å se hva resultatet av prøveordningen i år blir. Får vi flere som bruker stemmeretten i de kommunene som er med i forsøket? Vil vi se en endring i valgdeltakelsen i enkelte velgergrupper? »

Hanna E. Marcussen talskvinne, miljøpartiet de grønne

«Jeg er skeptisk til elektroniske valg. Jeg er ikke overbevist om at det er mulig å ivareta prinsipper for frie og hemmelig valg, etterprøvbarhet, og sikkerhet mot valgfusk godt nok ved elektroniske valg til at jeg synes det virker som en god idé. Jeg tror det finnes andre og bedre måter å øke valgdeltakelsen på enn dette.»

Knut Falk Qvigstad sentralstyremedlem i miljøpartiet de grønne

«Jeg deler Aarebrots skepsis mot e-valg. Risikoen for juks øker og prinsippet om hemmelig valg trues. Tanken er god, men vi bør heller fokusere på andre tiltak som kan øke valgdeltakelsen. »

Bent Høie helseminister (h)

«Høyre er imot prøveordningen med elektroniske valg hjemme. Dette utfordrer retten til hemmelige valg og innebærer et vår vurdering brudd med viktige prinsipper knyttet til valgordningen. Det åpner også opp for kjøp og salg av stemmer. Valgdeltakelse ved lokalvalg er viktig. Høyre vil styrke kommunenes beslutningsmyndighet på bekostning av staten slik at lokalpolitikken blir enda mer viktig for velgerne.»

Odd Einar Dørum bystyrerepresentant for venstre i oslo

«Venstre og jeg er mot elektroniske valg på prinsippielt grunnlag. Frie valg er noe av det viktigste ved demokratiet. Staten garanterer for frie valg i valglokalene. Ved elektronisk valg kan ikke staten garantere for frie valg og det er dramatisk for demokratiet og borgerne.
Nettet er imidlertid svært viktig for mange,små og store meningsutvekslinger. Det er ikke det,det handler om i dette spørsmålet.»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Jeg vet ikke så nøye, men e-valg fortoner seg for meg som en rasjonalisering. Jeg har selv flere ganger deltatt i valgkorps og sittet og telt og telt valglister utover natten -- det virker i dag meget gammeldags.
Stemningen i valglokalet utover dagen er det imidlertid noe eget med, den ville jeg helst ikke være foruten. Men man får vel ikke både im pose og i sekk.»

Petter Kvinge Tvedt politisk rådgiver i finansdepartementet, frp

«E-valg er i utgangspunktet tiltalende, men jeg frykter at risikoen for at man ikke får et fritt og uavhengig er for stor. Hvem kan garantere at ikke familiens overhode henger over skulderen til kone og barn og forteller hva de skal stemme når stemmegivningen foregår hjemme foran pcen og ikke i et stemmeavlukke? »

Abdullah Alsabeehg landsstyremedlem, ap

«Jeg er for elektronisk valg. Å ha nettbank går ikke ut over folks kontroll på økonomien deres. Folk kan fritt og enkelt overføre penger til de de vil gjennom nettbanken. På samme måte vil folk ved elektronisk valg stemme fritt på det partiet de vil og det vil selvfølgelig være enklere å bruke stemmeretten. »

Torjus Løkken kommunestyrerepresentant for høyre i gjøvik

«Jeg syntes det å stemme skal være mer enn å klikke på en tast. Det skal være et ritual du gjør av plikt til demokratiet.»

Tom Cato Karlsen varaordfører i bodø, frp

«Min egen kommune, Bodø, er med på forsøksordningen, og jeg ser på dette som en meget god mulighet til å få økt valgdeltakelse. I tillegg er dette en måte å følge med på den teknologiske utviklingen i samfunnet:-).»

Aud Kvalbein byråd for eldre i oslo, krf

«Jeg mener prinsippet om hemmelig valg ikke ivaretas på god nok måte ved elektronisk stemmegivning hjemmefra. Det kan oppstå situasjoner der stemmegivningen påvirkes gjennom direkte tvang, sosialt gruppepress, eller annet. Det finnes allerede mange muligheter for å forhåndsstemme idag og argumentet om å øke valgdeltagelsen gjennom lettere tilgjenglighet veier derfor ikke tungt nok. Skal du avgi din stemme bør det være etter nøye overveielser, ikke lettvinte tastetrykk. Det er heller ingen garanti for at sikkerheten er god nok; det kan ligge igjen elektroniske spor som kan avsløre identitet eller stemmegivning, og det er alltid en fare for hackere. Dette tror jeg det er vanskelig å sikre seg hundre prosent mot.»

Erik Fløan landsstyremedlem, unge høyre

«Dette bryter med prinsippet om hemmelige valg. Forsøket med elektroniske valg burde derfor aldri vært gjennomført, og derfor må det skrinlegges for godt.»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Jeg synes det har sin sjarm å måtte oppsøke et valglokale. Det gjør det hele litt mer "betydningsfullt"!»

Julie Andersland gruppeleder for venstre i bergen

«Jeg er motstander av elektronisk valg. Sikkerheten er ikke god nok, og prinsippet om hemmelig valg trues. »

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Jeg tror internett kan gi mye bra til demokratiet, og synes det er bra med f.eks. innbyggerinitiativer på nett og streaming av bystyremøter,men jeg mener fortsatt at selve valghandlingen bør skje på tradisjonelt vis. Det er både av hensyn til prinsippet om hemmelig valg og muligheten for å telle opp fysiske stemmesedler ved mistanke om rot.»

Maren Østbø kommunestyrerepresentant for ap i sola

«Jeg tror at elektronisk valg kan være med på å øke valgdeltakelsen, noe vi jo ønsker oss. Samtidig har Aarebrot et poeng, med hensyn til hemmelig valg, men man må jo ikke stemme på nett. Friheten til å ivareta prinsippet er jo der.. Man har et valg.

Foreløpig er jeg delt. Nå er det jo et forsøk i år, så får vi ta en beslutning når vi vet litt mer.»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Jeg mener at elektronisk valg ikke kan ivareta de ufravikelige kravene vi må stille til et demokratisk valg. Som for eksempel en garanti for at ingen påvirker den stemmen som avgis med tvang eller andre virkemidler. Elektronisk valg kan heller ikke gi en fullverdig garanti for at den som avgir stemmen faktisk er den vedkommende oppgir å være.

Jeg er tilhenger av tiltak som kan øke valgdeltakelsen, men ikke hvis det går på bekostningen av sikkerheten for demokratiet. »

Alfred Bjørlo ordfører i eid kommune, venstre

«Eg meiner det er eit grunnleggande prinsipp i demokratiet vårt at du skal kunne avgi di røyst utan at andre har mulighet til å styre eller kontrollere kven du røystar på, og at vi alle kan vere trygge på at dette prinsippet gjeld for alle andre (hemmeleg val).

Dette prinsippet blir ikkje respektert gjennom elektronisk val. Eg ser på elektronisk val som ei utholing av demokratiet og endå ein av mange truslar mot personvernet, som frå før er under sterkt press.»

Erlend Bøe leder. tromsø unge høyre

«Tull og tøys med elektronisk valg. Prinsippet om hemmelig valg er viktig for vårt demokrati. Greit nok at vi skal få sofavelgerne opp av sofaen, men det må da være grenser på hvor mye vi skal servere på sølvfat.»

Sturla Henriksbø sentralstyremedlem krf

«Elektronisk valg er veldig bra, og jeg tror det er noe som vil bli veldig bra for fremtiden. Det blir spennende å se på evalueringen av forsøksordningen.»

Liv Signe Navarsete leder i senterpartiet

«Eg trur elektronisk val vil vise seg å vere ei løysing for framtida! Eg er teknologioptimist og trur at me gjennom prøveordninga i år kjem viktige steg vidare med å løyse enkelte tekniske utfordringar og sikre gode løysingar med den nødvendige integritet og tillit»

Sindre Palmberg landsstyremedlem, unge venstre

«E-valg er ikke forenelig med prinsippet om frie og hemmelige valg, all den tid man ikke kan sikre at en ikke tar valget for flere i hjemmet, eller overværer hva andre stemmer mot deres vilje. Dermed kan det bidra til å svekke demokratiet, snarere enn å styrke det gjennom økt valgdeltagelse. Dette er alene grunn nok til å si nei til e-valg.

I debatten om e-valg er det også viktige spørsmål rundt sikkerhet. Hvordan kan man garantere at stemmene ikke spores tilbake til enkeltpersoner elektronisk, at data ikke havner på avveie eller at dataangrep ikke kan bidra til å forkludre resultatet? Svaret er ganske enkelt – slike garantier kan vi ikke gi.

Jeg håper at dette prøveprosjektet skrinlegges etter lokalvalget.
»

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Det er jeg tilhenger av. Målsettingen til alle bør være at flest mulig avgir stemme ved valg. Hvis elektronisk stemmegiving kan bidra til å senke terskelen for å delta, så er dette bra. Vi har flere og flere gode nettløsninger, med f eks MinID, nettbank og bedre offentlige ordninger på nett. Det tilsier at vi skal klare å lage en sikker ordning for e-valg også. Jeg er overbevist om at dette vil være helt naturlig i framtida, og det vil være et fornuftig supplement til å måtte møte opp i stemmelokalet.»

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Jeg er positiv til e-valg. Elektroniken og samfunnet utvikler seg hele tiden og her må også valgordningen følge med. Jeg kan derimot også se argumentasjonen om hemmelig valg og at dette kan gå utover personvernet, men foreløpig er jeg positiv til e-valg»

Peter Eide Walseth fylkesvaraordfører i nordland og gruppeleder i rana, krf

«Hele ideen med elktronisk valg er jeg svært skeptisk til. Hvordan sikrer man et fritt og uavhengig valg? Hvordan sikrer man at ikke noen kommer inn og foretar valget for en annen, og hvordan sikrer man seg mot utilbørlig påvirkning i det valget skal taes?»

Serine Jonassen sentralstyremedlem i unge høyre

«Jeg tror valgdeltagelsen ville økt dersom man kunne gjøre det hjemme på nett!
Likevel er det mange negative sider også.. Jeg gleder meg til å se hva resultatene blir i forsøkskommunene! »

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Det er et spennende forsøk! Forhåpentligvis kan det gi bedre valgdeltakelse og gjøre det lettere å stemme.

Samtidig kan det være noen problemer knyttet til anonymitet, hemmelighold osv. Dette er problemer jeg mener er til for å løses, slik at e-valg kan føre til høyere deltakelse. »

Hilmar L. Mjelde stipendiat i sammenlignende politikk, uib

«Som valgobservatør er jeg skeptisk til dette. Nye tiltak som kan øke valgdeltakelsen er positivt, men jeg er skeptisk til at dette er forenlig med prinsippet om frie og hemmelige valg. Hvor sikker kan vi være på at stemmen ikke lar seg spore elektronisk? Et annet problem er «family voting» - utilbørlig påvirkning fra familiemedlemmer. Det er ikke mulig å garantere at en stemme er avlagt fritt og selvstendig når valgobservatører ikke kan observere selve stemmeakten. »

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Jeg er avventende positiv til det. fordi det er lettvint. det er tilgjengelig. Det er tilpasset nye digitale generasjoner. Det er trygt.

Vi bør også prøve oss frem for å se om løsningene vi har er godt nok tilpasset. men ingenting tyder på at det ikke er en suksess i de kommunene som nå prøver det.

Vil fordelene veie opp for de mulighetene som finnes for påvirkning, tvang og overstyring? jeg tror nok det. Men vi skal skyndte oss sakte. Vi må forandre for å bevare.»

Eilev Hegstad internasjonal nestleder, krfu

«Etter å ha hørt Frank Aarebrot i debatt med kommunalministeren på dagsnytt 18 må jeg si meg enig med Aarebrot i at e-valg er brudd på menneskerettighetene. Det bryter med prinsippet om hemmelig valg som myndighetene er pliktig til å gjennomføre. Derfor håper jeg at e-valg forblir et prøveprosjekt og at vi finner andre måter å styrke valgdeltagelsen.»

Atle Simonsen sentralstyremedlem, fpu

«Både og. Jeg liker at det blir lettere å stemme og ville gjerne ha benyttet meg av e-valg selv. Men man vil ikke kunne ha garantier for at valget er hemmelig.»

Jenny Klinge stortingsrepresentant sp

«Eg er sterk motstandar av elektronisk val.

Dei fleste kan sikkert sitje trygt heime og stemme det dei vil, men dei som aller mest treng å ha éin arena der dei kan bestemme heilt sjølv, mistar sjansen til dette. Vi må ta høgde for at somme lever i familieforhold der dei blir kontrollerte og dominerte dagleg. Stemmegjevinga kan bli endå eit område som dei ikkje kan styre sjølv når nokon står og kikkar over skulderen deira og bestemmer kva dei skal stemme.

Dessutan er faren der for at stemmen vår ikkje lenger er hemmeleg dersom systema sviktar. Slutt med prøveprosjekta og skrinlegg heile ideen, meiner no eg. »

Harald Tom Nesvik parlamentarisk leder, frp

«Det er godt at vi tar i bruk de muligheter som finnes, men det er grunn til å stille spørsmål ved om dagens system nok tar høyde for å unngå valgfusk og uønsket påvirkning»

Anja Berggård Endresen kommunestyrerepresentant i sola, venstre

«Jeg er mot e-valg. Å avgi sin stemme er den viktigste handlingen man gjør i demokratiet vårt. Da er det viktig at vi har tillit til de systemene som skal kontrollere valget. Et elektronisk valg hvor valglokalet blir erstattet av et cafebord eller sofaen hjemme, blir i mindre grad et hemmelig valg på samme måte som når handlingen utøves i et ordinært stemmeavlukke. »

Elisabeth Løland tidligere leder i krfu

«Elektronisk valg høres fint ut, men jeg mener ulempene er større enn fordelene. Det er viktig å få opp valgdeltakelsen, men da er vi også avhengige av at systemet har full tillitt hos alle. Så lenge det finnes noe som helst tvil om muligheten for å endre på resultatet må vi ha et system som kan "retelles".

Slik det er i dag kan en hvilken som helst innbygger be om å få observere valget. Det er fordi vi trenger tillitt til valg-systemet. Med et e-valg vil man trenge spesiell teknologisk innsikt for å kunne observere valget på en meningsfull måte. Det kan svekke tillitten til valgsystemet.

»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Svineri!

E-valg tillater at personer kan stå over skulderen på den som stemmer. I tillegg til at det åpner for å korrumpere og hacke stemmeresultater.
I tillegg er det selvsagt et aspekt at valget ikke lengre er hemmelig. En ip-adresse kan lett spores.
»

Filip Rygg byutviklingsbyråd i bergen, krf

«Det er ikke vanskelig å forstå at enkelte mener det er rart vi kan betale regninger, endre ligningen og kjøpe det aller meste fra stuen. Stemme kan du ikke. Men samtidig, er det å stemme noe som kan sammenlignes med alle mulige andre aktiviteter? Å modernisere valget kunne heller innebært digitale funksjoner i valglokalet, enn muligheten til å stemme hjemme i fra. Viktigste argument mot e-valg er prinsippet om hemmelig valg, mangelen på IT sikkerhet(store nettsider blir hacket) og tryggheten ved at valgfunksjonærer møter den som avgir sin stemme.»

Andreas Halse faglig leder i sosialistisk ungdom

«Har enkelt og greit ikke trua. Fallgruvene er mange»

Jan Tore Sanner nestleder høyre

«Jeg er motstander av elektronisk valg. Hemmelig valg er en grunnleggende forutsetning i vårt demokratiske system, hvor en viktig forutsetning er at alle kan ha tillit til at valget foregår i kontrollerte og ordnete former. Avstemning via hjemme-PC kan være en trussel mot hemmelig valg. »

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«E-val er ein hån mot demokratiet. Det undergrev prinsippet om hemmelege val, og opnar døra på vid gap for påverknad frå familiemedlemmar og andre.

Dessutan vil sjølvsagt moglegheitene for hacking og elektroniske innbrot i valsystemet alltid vere til stades. Når kvisete fjortisar klarer å bryte seg inn i databasane til CIA og VISA, er det liten grunn til å tru serverane til kommunaldepartementet skal vere noko tryggare.»

Tore Opdal Hansen ordfører i drammen, høyre

«Vi takket nei i Drammen, etter å ha vurdert dette prosjektet nærmere. I utgangspunktet viste vi interesse, men kom frem til at alt i alt så var det greiest å gjøre det på "gamle"-måten. »

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Jeg er skeptisk til e-valg, av samme årsak som Frank Aarebrot. Jeg er spent på evalueringen, men har ikke tro på at ordningen blir videreført etter høstens valg»

Ove Vanebo tidl. formann i fremskrittspartiets ungdom

«Jeg er mot elektroniske valg. Her har nok politikerne kastet seg på et forslag fordi det er nytt og moderne, som om det er et godt argument i seg selv. Det bør faktisk være en såpass stor vilje til å stemme at folk beveger seg til stemmelokalet. Elektroniske valg er et utslag av en holdning om at alt skal være så enkelt. Demokrati er ikke en enkel sak.

Forøvrig er jeg enig med Aarebrot i at det er problematisk med at man kan knytte stemmegivning og parti sammen. Bare dette er såpass alvorlig at man burde droppet hele ordningen.»

Morten Myksvoll bystyremedlem i bergen, frp

«Jeg er skeptisk. Det er vanskelig å vite om valget er helt hemmelig, eller om det er en person i husholdningen som stemmer for alle.

E-valg gjør valget mer tilgjengelig, men det bør ikke gjennomføres hjemme. Da er det bedre med valgautomater på kiosker og dagligvarebutikker. Da kan en forhåndsstemme flere steder enn i dag, en får gjort det elektronisk, men en ivaretar prinsippet om hemmelig valg på en bedre måte. »

Yngve Brox gruppeleder i trondheim, høyre

«Jeg er enig med Frank Aarebrot.»

Andre Oktay Dahl tidl. stortingsrepresentant høyre

«Jeg deler Aarebrots syn. I tillegg har det store betenkeligheter i forhold til sikkerhet, opptelling, mulighet for manipulasjon mv. Muligens er jeg litt gammelmodig, men jeg synes at det bør være en litt "offisiell" handling ved å stille opp i et valglokale. Folk som har problemer med å komme seg til og fra må man bistå i form av transport til og fra valglokale eller på andre måter.»

Erik Lunde bystyrerepresentant, oslo krf

«Dette sikrer ikke godt nok prinsippet om at valg skal være hemmelige og frie. Hvordan kan vi vite at stemmegivingen skjer uten press av noe slag? Det er bra at det tenkes nytt for å øke valgdeltakelsen, samtidig tror jeg det er mulig å mobilisere flere til å komme til valglokalet hvert andre år gjennom andre tiltak. »

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Jeg syns det er et viktig primsipp at vi bruker stemmelokalet, selv om vi gjerne kan modernisere stemmegivningen. Jeg har ingen tro på at det er bra med sofastemming, da mister vi kontroll over om valget virkelig gjøres slik det skal. Jeg tror en bedre løsning er elektronisk stemmegivning i et stemmelokale!»