Per Anders Hoel politisk medarbeider i vårt land

«Den rødgrønne varianten av kontantstøtten fremstår mer som et nytt digert småbarnstillegg enn kontantstøtte.
Men det er likefullt Sps landsmøtevedtak som kan komme til å bli støttens endestasjon, skriver vi i analyse i tirsdagens Vårt Land.
»

Knut Arild Hareide leder krf

«Hvis foreldrene får bestemme, tror jeg kontantstøtten overlever. Selv om vi har full barnehagedekning i de fleste kommuner, bruker om lag 40 000 foreldre kontantstøtte.

På lørdagsrevyen kom nyheten om at regjeringen fjerner kontanstøtten for toåringene fra august 2012. De rødgrønne vil bruke millioner av kroner på å fjerne en velferdsordning for en stor gruppe. Resultatet blir at omsorgsalternativene for toåringene reduseres: så mange som mulig skal i barnehagen, uansett hva familien selv ønsker. Vi er mange som sitter igjen med spørsmålet: Hvorfor kan de ikke la familiene velge selv om de ønsker å være hjemme med toåringen eller bruke barnehage? Regjeringen svar er at barnehage"er til det beste for barna, for familiene og for samfunnsøkonomien." De rødgrønne bekrefter enda en gang at de ikke har tillit til at foreldrene selv kan velge det beste alternativet for sitt barn. Foreldrene får mistillit.

Kontantstøttekuttet vil tvinge foreldre å søke barnehageplass, selv om de helst ville vært hjemme med toåringen.
Det store paradokset er at dette vil føre til at mange barnefamilier verken vil få kontantstøtte eller barnehageplass i august 2010. Fjerning av kontanstøtten skaper behov for mange nye barnehageplasser. Prestisjeprosjektet "Full barnehagedekning" avlyses med dette av regjeringen selv - og barnefamiliene sitter igjen med hverdagsutfordringen.

KrF er opptatt av at alle foreldre skal ha et reelt valg mellom gode omsorgsformer for sine barn. Det innebærer at det må finnes gode alternativer å velge mellom. Derfor mener vi at kontantstøtten må økes til 7000 kr pr mnd for ettåringene og til 4000 kr for toåringene, og vi mener at alle barn må få tilbud om barnehageplass fra barnet er ett år, ikke fra barnet er nesten to, hvis de er så uheldig å "time" fødselen til etter 1. september. »

Trygve Magnus Slagsvold Vedum landbruksminister, sp

«Den målrettes mot de minste barna og styrkes ved at foreldrene får 1700 kroner mer i kontantstøtter per måned frem til barnet er halvannet år. Dette betyr at flere kan benytte seg av ordningen.

En slik innretning gir fleksibilitet og valgfrihet i overgangen mellom fødselspermisjon og barnehage for de familiene som trenger det.

Vi mener at denne omleggingen gjør ordningen mer relevant for mange flere barn. Det er bra!
»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Den bli selvsagt faset ut av de rødgrønne. De er jo i mot valgfrihet og at foreldre skal kunne bestemme over egen hverdag og finne ordninger som er tilpasset dem selv.

Selv om de fleste foreldre velger barnehage - er det noen som ikke ønsker det. Det bør vi respektere.»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Det er positivt at kontantstøtten vil øke for de minste barna, men synd at støtten til to-åringene blir kuttet ut. Samtidig minner jeg om at flertallet i regjeringen har vært fiendtlig innstilt til kontantstøtten i årevis uten at de har klart å fjerne den, så det er lov å håpe på fortsatt kontantstøtte i fremtiden. Det er bra å gi foreldre og barn mulighet til å tilbringe tid sammen.»

Andreas Jenssen Hjelmstad gruppeleder for høyre i levanger

«Det virker som regjeringen tar første skritt på veien til å avikle kontantstøtten. Ikke rart fra en regjering som nesten konsekvent er i mot valgfrihet. For de aller fleste er barnehage det beste tilbudet. Men at de fleste velger barnehage er uansett ikke noe argument mot kontantstøtten. Vi må ha respekt for at livssituasjonen til familiene er forskjellig, for Høyre er det viktig at barnefamiliene har denne valgfriheten.»

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«SV vil avvikle den»

Peter Eide Walseth fylkesvaraordfører i nordland og gruppeleder i rana, krf

«Dersom regjeringen får fortsette vil kontantstøtten bli avviklet. Det virker som om småbarnfamilers valg for sine unger er flyttet fra kjøkkenbordet til Kongens bord.»

Ole Johnny Stavn gruppeleder for senterpartiet i buskerud

«Jeg mener at kontantstøtten har livets rett, og bør være der som et reelt alternativ til barnehage for de som ønsker å være hjemme med barna det første året. Det er et viktig grep som gjøres nå, og vi bør jobbe videre for å styrke denne ordningen.»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Jeg synes det er en fornuftig endring som regjeringen gjør. Foreldre må gjerne være hjemme med barn mellom 2 og 3 år, men jeg ønsker ikke at mine skattepenger skal gå til et tiltak som fremmer dårligere integrering av innvandrere, svekker likestillingen, og i tillegg bidrar til at færre deltar i det store spleiselaget for velferdsstaten, ved at de står utenfor arbeidslivet. »

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Kontantstøtta har bremset likestillingen og integreringen i Norge. Den har holdt kvinner utenfor arbeidslivet, og den holder barn utenfor barnehagen, ikke minst innvandrerbarna, som kanskje hadde trengt det mest. Derfor vil denne ordninga ikke overleve i framtida.»

Kjetil Lund tidl. statssekretær i finansdepartementet, ap

«På lengre sikt tror jeg ikke det, for argumentene mot kontantstøtten er så sterke: den gjør det mindre økonomisk attraktivt å ha barnet i barnehagen, og den gjør det mindre attraktivt å delta i arbeidslivet for en av foreldrene. Flere grupper i samfunnet vårt trenger virkelig ikke den typen signaler fra staten.»

Kjell Ingolf Ropstad stortingsrepresentant krf

«Ja. Valgfrihet og styrking av familienes makt og mulighet til å selv bestemme over sin egen hverdag er fremtidsrettet. Å gå tilbake til tiden før 1998 er gammeldags og en familiefiendtlig politikk. Jeg tror også flere kommuner nå vil gå inn for en kommunal kontantstøtte og sikre familienes valgfrihet lokalt.»

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Hvordan det går med kontantstøtten avgjøres vel strengt tatt i stortingsvalget i 2013. Valgfrihet er viktig i seg selv, men ordningen bidrar sannsynligvis også til at det blir født flere barn og det er i allefall viktig. »

Aud Kvalbein byråd for eldre i oslo, krf

«Mange foreldrene synes 1-2-åringene er så små at de ønsker et annet barnepass enn barnehage for dem. Det valget må de respekteres for. Regjeringen argumenterer med bedre integrering, men forslaget viser manglende tillit til minoritetsforeldre; at de ikke klarer å velge det som er best for deres barn. Minoritetsforeldre må ha nøyaktig den samme friheten som etnisk norske foreldre. Noe annet er respektløst. Minoritetsforeldre holder ikke sine 3-5-åringer hjemme fra barnehagen pga kontantstøtten til 1-2-åringen. Regjeringen skyver innbyggere med minoritetsbakgrunn foran seg for å få fjernet en ordning de er ideologisk imot.

Kristelig Folkeparti vil ha et samfunn der innbyggerne har frihet for familien. Kontantstøtten for ett- og to-åringer bør heller utvides. Både familier og enkeltpersoner må ha frihet til hvordan de vil organisere sine liv og ordne sitt barnepass selv. Noe annet vil bli et samfunnssystem som vi i dag ikke vil sammenlikne oss med.»

Sturla Henriksbø sentralstyremedlem krf

«Det sier litt om de rødgrønne regjeringens mangelende tillit til foreldres egen evne til å ivareta sine egne barns interesser når de tar fra foreldrene muligheten å selv bestemme hvor sine barn skal tilbringe det meste av dagen sin. De fleste foreldre vil nok velge å uansett ha barna i barnehagen fremfor hos dagmamma, ha barna hjemme hos en av foreldrene, hos besteforeldre eller lignende, men det valget bør ligge hos foreldrene og ikke hos staten.

Jeg tror at ordningen er så populær at mange kommuner selv vil komme på banen og tilby lokal kontantstøtte. KrF vil ihvertfall gjøre vårt for at foreldrene får friheten tilbake.»

Gaute Brækken lokalpolitiker for krf i oslo

«Kontantstøtten vil overleve, men det kan hende at den fra nå av vil bli begrenset til de to første leveårene, og at alle partiene vil enes om det.»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Senterpartiet vil videreutvikle kontantstøtteordningen ved å målrette den mot familier der en av foreldrene er hjemme med barn under to år. Far og mor skal ha en reell frihet til å velge mellom jobb og være hjemme etter barnas fødsel. Tusenvis av småbarnsforeldre har innrettet seg etter kontantstøtten, og for disse ville det være svært uheldig om ordningen ble avviklet over natta. I stedet for å kutte ut kontantstøtten, bør den forbedres og målrettes.»

Edvin Søvik fylkestingsrepresentant for ap i akershus fylkesting

«Det er bra regjeringen nå tar første skritt i å fjerne kontantstøtten. Kontantstøtten er likestillingsfiendtlig da den fører til at mange kvinner blir hjemme med barna framfor å gå ut igjen i arbeidslivet, og den er ikke minst integreringsfiendtlig da det som oftest er kvinner med minoritetsbakgrunn som benytter seg av den. Det fører til at mange barn med minoritetsbakgrunn ikke får gått i barnehage og unngår dermed å bli språklig og sosialt integrert i det norske samfunnet fra tidlig av. På sikt må derfor kontantstøtten fjernes helt, men som et første skritt på veien er det bra den fjernes for to-åringene.»

Ove Vanebo tidl. formann i fremskrittspartiets ungdom

«Jeg frykter at kontantstøtten ikke vil overleve, det er jo tydelige signaler om at den vil fjernes. Det er synd, fordi kontantstøtten bidrar til at det finnes et alternativ til offentlig barnepass.

Argumentene mot er ikke spesielt gode. Enkelte prater om at "kvinnene skal tilbake til kjøkkenbenken igjen". Men kontantstøtten varer bare til barnet blir 3 år, noe som betyr at hjemmeværende ikke forblir i hjemmet hele livet, slik det var før.

Jeg synes også poenget om at man ikke skal få betalt for å la være å bruke en offentlig tjeneste, er tullete. Vi har i dag f.eks. omsorgslønn som utbetales til personer som tar seg av foreldrene, fremfor at de blir sendt til kommunens eldreomsorg. Har ikke registrert at sosialistene vil fjerne slike tilskudd. »

Eilev Hegstad internasjonal nestleder, krfu

«Det kan se ut som første steg på veien til å fjerne kontantstøtten og muligheten til mange barnefamilier til å kunne velge om de vil være hjemme med barna sine eller ikke.

Samtidig er det en innrømmelse fra regjeringen om at ikke har klart, og heller ikke klarer, å levere full barnehagedekning til de som er født etter 1. september.

Om den vil overleve, vil valget i 2013 gi svaret på. »

Filip Rygg byutviklingsbyråd i bergen, krf

«Regjeringens angrep på foreldrenes valgfrihet er reaksjonært, men ventet. Med ny regjering i 2013 er det håp for mer valgfrihet og mindre ensretting. I Bergen fører regjeringens politikk til at vi må vurdere lokale løsninger. Familiene i Bergen skal ikke lide under Lysbakkens ønske om å regulere familienes hverdag. På filiprygg.no tar vi nå til orde for en kommunal kontantstøtte. Aldri før har en velferdsordning blitt fjernet fordi man mener at det er mange innvadrere som bruker ordningen. Hvorfor skal naboen min miste sin valgfrihet fordi regjeringen mener de mislykkes med integreringen i Oslo?»

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Jeg tror desverre den blir fjernet. Kystpartiet vil beholde dagens ordning med kontantstøtten. Vi er derfor kritisk til at kontantstøtten nå vurderes fjernet for 2 åringer»

Andreas Halse faglig leder i sosialistisk ungdom

«Kontantstøtta vil bli avvikla. Latterlig å betale folk for å ikke benytte seg av velferdsgoder. »

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«Det avhenger av hvem som har flertall på Stortinget. Det er ingen hemmelighet at AP og SV vil avskaffe kontantstøtten, til tross for at det innskrenker barnefamilienes frihet kraftig.

Barnehage passer de fleste, men ikke for alle. Kontantstøtten gir familiene en mulighet til å være hjemme med barnet de første leveårene. Det er en viktig verdi jeg mener vi bør videreføre.»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Dette virker unektelig å være et langt skritt mot å fjerne hele ordningen fra regjeringens side. Som virker å ha store problemer med ikke å kunne detaljstyre familiens valg.

Samtidig fremstår forsterkingen av kontantstøtten til de mellom 1-1.5 år som en innrømmelse fra regjeringen om at man ikke har klart, og heller ikke klarer, å levere full barnehagedekning til de som er født etter 1. september.

Om to år vil kontantstøtten sammen med mange andre rødgrønne feilskjær bli lagt ut for folkeavstemning. Da får vi se hva barnefamilienes dom blir. »

Jan Tore Sanner nestleder høyre

«De rødgrønne mangler respekt for familienes valg. De vil helst velge på våre vegne. For SV og Ap er den foreslåtte endringen bare første skritt i kampen mot familienes valgfrihet. For Høyre er det viktig at barnefamiliene har valgfrihet. For de aller fleste er barnehage både riktig og det beste tilbudet. At de fleste velger barnehage er imidlertid ikke noe argument mot kontantstøtte. Livssituasjonen til familiene er forskjellig, og det må vi ha respekt for. Kontantstøtten bør derfor videreføres. »

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Jeg håper og tror at man kan få en ansvarlig regjering om to år, som sikrer kontantstøtten, og kanskje til og med styrker den. Valgfrihet er viktig for familiene, rett og slett fordi ikke alle lever A4-livet. Heldigvis.»

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«Den blir sannsynlegvis meir attraktiv, sidan regjeringa har auka satsane for dei minste borna. Eg skulle ynskje Lysbakken kunne manne seg opp og fjerne heile støtteordninga først som sist. Det er og blir grunnleggjande absurd at småbarnsfamiliar - ei av dei mest høglytte og skattesubsidierte gruppene i Noreg - skal kompenserast for å ikkje nytte seg av eit frivillig velferdstilbod.»

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Jeg ønsker mer sentrumspolitikk og at valgfriheten for barnefamilier ivaretas. Vi ønsker at ulike mennesker skal kunna få ulike løsninger. A4-samfunnet eksisterer ikke.

Kontantstøtten er viktig for at foreldre skal kunne ha valgmuligheter, og jo yngre barnet er desto viktigere mener jeg dette er.

Så ja, jeg tror kontantstøtten vil overleve i en eller annen form.»