Julie Andersland gruppeleder for venstre i bergen

«Det er stor forskjell. Privatpersoner gir pengestøtte på vegne av seg selv mens organisasjoner gir på vegne av alle sine medlemmer. Dette blir et problem når ikke alle medlemmene er enig i hvilke(t) partier som støttes/ ikke støttes. F.eks. har flere tidligere meningsmålinger vist at langt fra alle LOs medlemmer stemmer på de rødgrønne partiene selv om det er disse partiene organisasjonene støtter. Når LO i tillegg har en rekke medlemmer i APs sentralstyre hvor de legger direkte føringer på partiets politikk, blir dette et demokratisk problem.
»

Robert Eriksson arbeidsminister, frp

«For det første synes jeg at uttalelsene til tidligere LO-leder Yngve Hågensen faller på sin egen urimelighet. Etter mitt skjønn er det en stor forskjell på at en privat person støtter politiske partier med egne penger, kontra det at man bruker andres penger, slik LO gjør når man støtter Ap i valgkampen. I tillegg sikres lederen av LO, Fagforbundet og Fellesforbundet plass i det mektige sentralstyret i Ap. Folk flest ser at dette er en situasjon det kan stilles spørsmålstegne ved. »

Peter Eide Walseth fylkesvaraordfører i nordland og gruppeleder i rana, krf

«Ingen forskjell. Det er ikke korrupsjon at Sveeas og Hagen gir til Høyre eller at LO støtter AP.

Men det innebærer at jeg aldri vil kunne bli fagorganisert, det innebærer at fagbevegelsens utspill overfor oss som folkevalgte alltid vil ha en politisk baktone, og det svekker fagbevegelsen.»

Alfred Bjørlo ordfører i eid kommune, venstre

«I det norske demokratiet er det personar som har stemmerett, ikkje organisasjonar. Alle personar må kunne velje fritt kven dei vil stemme på og om dei vil gi økonomisk støtte til parti dei sympatiserer med (men partia bør offentleggjere dette, slik t d Venstre gjer).

Organisasjonane har ei heilt anna rolle. Dei representerer ei interesse som dei prøver å påvirke politikarane til å støtte. Når organisasjonar gir pengestøtte til visse politiske parti, er det i bunn og grunn å prøve å kjøpe seg politisk gjennomslag for sine interesser. Særlig problematisk blir det når vi snakkar om ein så gigantisk handel med pengar og poltiske vedtak som mellom LO/AP, der LO betaler titals millionbeløp inn på konto til Ap og får betalt tilbake milliardbeløp som skattefrådrag til sine medlemmer. Då er vi farleg nær politisk korrupsjon.
»

Gaute Brækken lokalpolitiker for krf i oslo

«Jeg synes det er positivt at de politiske partiene får økonomisk støtte både av enkeltpersoner og det sivile samfunn, som et tillegg til den offentlige støtten. Men det er udemokratisk dersom giverne setter betingelser for den støtten de gir, og forventer konkrete politiske gjenytelser fra partiene. Penger er makt, og vi må ha åpenhet rundt maktbruk.»

Eva Kvelland bystyrerepresentant for venstre i kristiansand

«Forskjellen er at en organisasjon opptrer - på vegne av og med kontingent fra - en medlemsmasse som ikke har meldt seg inn med bakgrunn i partipolitiske preferanser. Privatpersoner gir på vegne av seg selv. I tilfellet LO er det også problematisk fordi de som gjenytelse får delta som aktør på arenaer som ligger innenfor partisystemet til Arbeiderpartiet og med formaliserte møteplasser mellom dem og regjeringen. Det gjør ikke privatpersoner. Alle partiene får pengegaver i en eller annen form, og det er viktig med åpenhet rundt dem. Likevel mener jeg LO bør vurdere å gjøre som NHO; stoppe den direkte partifinansieringen og markere et skille mellom fagbevegelse og partipolitikk. Den er uheldig og gjør at LO mister sin legitimitet som en fagbevegelse for alle. »

Ole Jørgen Anfindsen forfatter og redaktør av nettstedet "honest thinking"

«Muligens trenger vi en sterkere regulering av pengegaver enn hva vi har i dag; det har jeg ikke grunnlag for å mene noe om. Men det viktigste må vel være at evt gaver gis i full åpenhet og ikke på en slik måte at pengesterke folk kan 'kjøpe' den politikken de ønsker seg.

Forøvrig mener jeg det er problematisk at LO-medlemmer tvinges til å bidra med penger til politiske partier de ikke støtter.»

Nikolai Astrup stortingsrepresentant høyre

«Forskjellen er at LO har tre plasser i Aps sentralstyre, er godt representert i alle partiets organer og i stortingsgruppen, og har et eget samarbeidsorgan mellom statministeren og LO-lederen. LO har derfor kjøpt seg avgjørende innflytelse på regjeringens politikk, mens privatpersoner støtter en politikk som allerede er laget. De har null innflytelse på utformingen av politikken. LO bør gjøre som NHO, avvikle partistøtten og trekke seg ut av alle partiorganer. Det ville ha vært redelig overfor alle de LO-medlemmer som ikke stemmer rødgrønt, men som hvert år likevel må finansiere den rødgrønne valgkampen med titalls millioner kroner. »

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Jeg har ikke oppfattet det slik at Sveaas og Hagen har bedt om sentralstyreplass i Høyre, Venstre eller FrP. Mens LO jo har sine tillitsvalget i sentralstyrene til AP, men ogå i SV. Hva privatpersoner bruker pengene sine til ser jeg ikke at Hågensen har noe med. At partier selger sentralstyreplasser og politikk er en helt annen sak. »

Hilmar L. Mjelde stipendiat i sammenlignende politikk, uib

«Det er selvsagt at LO støtter partier på venstresiden økonomisk. LO er ett av arbeiderbevegelsens to ansikter: LO representerer den på arbeidsplassen, venstrepartiene er arbeiderbevegelsen i politikken. Og det er helt legitimt at borgerlige partier støttes av dem som har interessefellesskap med dem. Både privatpersoner og organisasjoner kan ha både snevre egne interesser og allmenne hensyn som motiv for å donere penger til partier. Vi må uansett huske at partiene får det meste av pengene sine som offentlig partistøtte – 71% i 2009 (Ap og Frp fikk aller mest). Tanken bak denne er at partiene er uunnværlige i et demokrati, derfor er det rimelig at staten støtter dem økonomisk. »

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Forutsetningen for pengestøtte til partiene må være at det er åpenhet rundt støtten, uansett om den kommer fra privatpersoner eller organisasjoner. Dette fordi velgerne bør ha krav på å vite hvilke formelle og ikke minst uformelle bindinger som kan oppstå mellom ulike aktører i samfunnet og de politiske partiene. »

Tore Opdal Hansen ordfører i drammen, høyre

«Støtten til Arbeiderpartiet gis med bakgrunn i at man støtter det partiet man har en Fagpolitisk avtale med. Sterkt Arbeiderparti gir sterkt gjennomslag. Det er merkelig at det i 2011 ikke er flere som reagerer på dette.»

Bent Høie helseminister (h)

«Problemet oppstår hvis økonomiske givere krever gjennytelser for pengene. Vi ser at fagforeninger gjør opp "regnskap" over hva de har fått igjennom som følge av sin støtte til de rødgrønne partiene. Den største bidragsyteren LO har også fast plass i AP sitt sentralstyre. Den prinsippielle forskjellen er at personer bidrar med egne penger, mens organisasjoner bidrar med medlemmenes penger. Mange av medlemmene stemmer på andre partier en de som får støtten. For organisasjonene må det også være et problem at de er avhengig av å samarbeide med Storting og Regjeringer der også andre partier kan være i flertall i perioder. Organisasjonene bidrar også med så store beløp at det blir stor forskjell mellom partienes økonomi og dermed kan det bli demokratisk problem. »

Filip Rygg byutviklingsbyråd i bergen, krf

«Det er ingen vesentlig forskjell. Hvem som gir er det minst interessante for folk flest, men medlemmer i feks Fellesforbundet bør mene noe om de økonomiske gavene. Langt viktigere er det er å spørre om hva som forventes av motytelser, eller hva som blir gitt av motytelser. At LO har faste plasser i Arbeiderpartiets sentralstyre viser at man er langt over grensen. I KrF er det stort sett mindre gaver fra privatpersoner(feks 200,-) som gir ekstra rom i valgkampen. Det er sånn sett en fordel å være det partiet med nest flest medlemmer i Norge. Politikk bør være en folkelig mobilisering, ikke noe som avgjøres av sentralstyret i LO eller i konsernstyret til enkelte rikinger.»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Spørsmålet er litt klønete formulert, men jeg legger godviljen til og svarer sålydende: Kollektiv støtte (medlemskap eller kapital) til organisasjoner som fremmer livssynsspørsmål, eller som er kontroversielle aktører på meningsmarkedet, er prinsipielt en uting.»