Ole Jørgen Anfindsen forfatter og redaktør av nettstedet "honest thinking"

«Stortingspolitikerne kommer utvilsomt til å drive med alle de tingene en nasjonalforsamling skal og må drive med, hvilket er utmerket.

I tillegg håper jeg at stortingsrepresentanter over hele det politiske spekteret vil være seg bevisst at demokratiet vårt trenger å leges etter terrortragedien. Skal det skje, må politikerne ta inn flere perspektiver enn de som høres og sees i medienes ekkokamre om dagen. Essayet «Efter 22/7» av den danske filosofen Kai Sørlander, kan være et greit sted å starte.»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Enhver skjøtter sitt, og for mitt vedkommende blir det mest spennede å se om Stortinget godkjenner det grunnlovsforslag som jeg har utarbeidet, og som Carl I. Hagen og jeg fremsetter.
Forslaget er fyldig begrunnet i og foreligger som forslag nr. 16 i Dok.12 (2007-2008).
Vårt forslaget rommer en fullstendig, men pietetsfull språklig ansiktsløftning av Grunnloven. I godt og vel 100 år har grunnlovsforslag vært utformet - forsøksvis - i henhold til en norm vedtatt i 1903. Dét har ført til mye språklig ugreie, for å si det slik - og hvis ikke den språklige grunnlovskonservatisme er aldeles overveldende, vil Stortinget nå frigjøre seg fra denne tvangstrøye og vedta at at Grunnloven skal framstå i vår tids drakt, dvs. forståelig for alle lesevante nordmenn. Det burde være på tide. »

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Statsbudsjettet.»

Lars Martin Mediaas leder for tenketanken progressiv

«Klimameldingen og finanskrisen blir de viktigste sakene. Hvordan vi kan løse Europas jobbkrise og avskaffe fattigdommen i verden er vår tids viktigste spørsmål, men Stortinget føler ikke at det er deres jobb å ta fatt i slike spørsmål.

Norges dilemma er at vi slipper lettere unna finanskrisen fordi vi som oljeeksportør bidrar mer enn mange andre til klimakrisen. Vi må både ta mindre ut av Oljefondet fordi avkastningen er så lav at vi spiser av selve fondet, og kanskje putte mindre inn i det. Vi har store overskudd på statsbudsjettet samtidig som veier, tog, ledningsnett og bygninger trenger oppussing og det er mange ledige i Europa som kan ta jobben.

Vi må heller bygge veier og pusse opp bygg, enn å kjøpe aksjer i selskaper som bygger og pusser opp.»

Eva Kvelland bystyrerepresentant for venstre i kristiansand

«Det bør absolutt være klimameldingen, men det blir nok den økonomiske situasjonen i verden som dominerer debatten. Jeg lar meg gjerne overraske. »

Knut Falk Qvigstad sentralstyremedlem i miljøpartiet de grønne

«Klimameldingen handler om å bevare en levelig klode. Derfor er dette den viktigste saken. I dag fører Norge en politikk der vi systematisk trenerer overgangen til en fornybar økonomi, ved å investere enorme summer i gass, olje og oljesand. Fornybare initiativer som REC skvises ut og resten av det norske næringslivet blir stadig mindre konkurransedyktig. Klimameldingen må markere en helomvending i norsk klima og energipolitikk! »

Edvin Søvik fylkestingsrepresentant for ap i akershus fylkesting

«Den viktigste saken framover blir den økonomiske krisen i Europa, som også vil påvirke Norge. I størst mulig grad må vi klare å beholde vårt lave arbeidsledighet og vårt gode velferdstilbud,»

Odd Einar Dørum bystyrerepresentant for venstre i oslo

«Det bør være klimameldinga som ble utsatt og nå er bebudet i Trontalen. Selv er jeg lokalpolitiker i Oslo som har vedtatt å redusere klimaskadelige utslipp i byen med 50 prosent fram til 2030. Det burde inspirere regjeringen til å tro mer på energieffektivisering- utvikling av fornybar energi og næringsutvikling i en slik sammenheng. Innovasjon - næring og miljøinnsats henger sammen.»

Andreas Jenssen Hjelmstad gruppeleder for høyre i levanger

«Den økonomiske situasjonen i verden vil prege den politiske dagsorden i lang tid og den absolutt viktigste saken for stortinget, statsbudsjettet. Det bør bli et stramt budsjett for å unngå tap av jobber i konkurranseutsatt sektor som følge av en høyere rente og sterkere krone Vi trenger et taktskifte i norsk politikk, vi må fremover investere meg i kunnskap og infrastruktur. Vi trygger velferden ved å skape mer, ikke skatte mer.»

Torbjørn Røe Isaksen kunnskapsminister (h)

«Uførepensjon blir en svært viktig sak. Både for å bekjempe fattigdom og for å sikre at det lønner seg å jobbe.»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Klimameldingen burde være den viktigste saken - i hvert fall om stortingspolitikerne mener alvor når de snakker om klimaendringene som vår tids største utfordring. Nå er det på tide å gå fra tomprat til konkrete handlinger, og jeg håper blindspor som klimakvoter og fangst og lagring av CO2 blir erstattet av reelle kutt i utslipp gjennom satsing på energisparing, jernbane, kollektivtrafikk, gjenbruk og fornybar energi. Vi må gi oljeeventyret en lykkelig slutt og begynne overgangen til en fornybar fremtid.»

Erlend Wiborg stortingsrepresentant, frp

«Tror det vil bli mye debatt rundt manglende politiressurser og ikke minst en debatt rundt det lave straffenivået vi har i Norge»

Jan Tore Sanner nestleder høyre

«Statsbudsjettet er den viktigste saken. Norge har økonomisk handlingsrom, men verden rundt oss sliter med lav vekst og økende gjeld. Derfor er det viktig å holde igjen på utgiftene for å unngå tap av jobber i konkurranseutsatt sektor som følge av høyere rente og sterkere krone. Samtidig må politikken legges om. Skal vi trygge velferden må vi skape mer, ikke skatte mer. Det er behov for å investere mer i kunnskap og infrastruktur. Men det krever et politisk lederskap som makter å ta de tøffe prioriteringene. »

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Jeg tror det vil stå kamper på tre områder: miljø, krigføring og EØS-direktiver.

I tillegg vil statsbudsjettet og den økonomiske situasjonen i verden prege den politiske dagsorden.»