Robert Eriksson arbeidsminister, frp

«Norge bør utredet alternativene til EØS-avtalen. Hvilken muligheter det er for å få til en frihandelsavtale. Når denne utredningen er gjort, burde spørsmålet om fortsatt EØS-medlemskap blitt lagt ut til folkeavstemmning. Dette er et spørsmål det norske folk burde ha fått bestemme. »

Odd Einar Dørum bystyrerepresentant for venstre i oslo

«Nei. Avtalen sikrer næringslivet. Den var - og er ett nasjonalt kompromiss. Vi beholder handlefriheten som medlemskap i eurosonen ville tatt fra oss.»

Ole Johnny Stavn gruppeleder for senterpartiet i buskerud

«EØS- avtalen er i dag langt mer omfattende enn noen så for seg da den ble inngått. Den er så omfattende at om en ser på erfaringene med avtalen opp i mot argumentasjonen for avtalen i 1992, så er befolkningen ført bak lyset. EØS- avtalen svekker det norske demokratiet og folks innflytelse på politikken, derfor er det på sin plass og se på hvilke andre muligheter vi har!»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Ja. I dag lar vi EU styre mye av vår utvikling. Det er på tide å forhandle frem nye avtaler som gir oss mer frihet og handlingsrom.»

Magnus Weggesrud nestleder, buskerud senterungdom

«Definitivt! EØS-avtalen er en udemokratisk avtale som for lengst har gått ut på dato.»

Siri Meling stortingsrepresentant, høyre

«Jeg er tilhenger av et norsk medlemskap i EU. Dagens tilknytning gir Norge for liten innflytelse i mange spørsmål som er viktige for både Europa og landet vårt. EØS avtalen bør imidlertid beholdes, men norske myndigheter og andre må være mer aktive i EUs organer. »

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Jeg er spent på utredningen. Vi må tørre å diskutere alternativene, og når vi finner et alternativ som er bedre bør vi si opp EØS-avtalen. Det å si at det eneste alternativet til EØS er EU-medlemskap er feil.»

Kenneth Engeland Smith nestleder, arendal krfu

«Absolutt ikke siden flertallet av det norske folket ikke vil være med i eu men flertallet av dem ville ha EØS-avtalen, så det mener jeg at de ikke burde for det er jo også solidarisk å vær med å støtte dem»

Gaute Brækken lokalpolitiker for krf i oslo

«Norge bør snarest mulig sette i gang forhandlinger om norsk EU-medlemskap. Da EØS-avtalen ble inngått, så EU svært annerledes ut enn i dag, og EØS-avtalen ivaretar ikke lengre norske interesser.»

Ole Martin Juul Slyngstadli sentralstyremedlem i auf

«Dersom EØS-avtalen sies opp vil det eneste alternativet være fullverdig medlemskap i EU. Jeg synes EØS-avtalen i seg selv gir Norge et demokratisk underskudd, og heller mer og mer mot at den må sies opp ettersom det da kan bli tydelig hva det eneste alternativet er. Følger for øvrig utviklingen på Island, som vil være interessant for EØS-samarbeidet, nøye.»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Nei det bør vi absolutt ikke. Vi bør heller skaffe oss fullverdig adgang til EU og bli med i det Europeiske samarbeidet.»

Morten Djupdal fylkestingsmedlem i oppland, ap

«Veldig vanskelig å svare på, men en ting vet jeg; det er svært lite som irriterer og frustrerer meg mer enn EØS-avtalen. Det er for meg helt klart udemokratisk at vi stadig må innføre politikk det ikke er flertall for i folket og på stortinget. Jeg ser frem til utredningen av alternativer til EØS.»

Christer Kjølstad sentralstyremedlem, fpu

«ideellt burde Norge byttet ut EØS-avtalen med en frihandelavtale med EU. Men dette er fint lite realistisk. Norge bør derfor heller reforhandle den avtalen vi har, og begynne å benytte veto-retten vår.»

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Norge er helt avhengig av frihandelsavtale med EU, vår viktigste handelspartner. Å erstatte dagens EØS-avtale med en frihandelsavtale med større virkeområde enn idag ville vært en god løsning. Jeg tviler imidlertid på om det er mulig. Derfor bør vi heller bruke ressursene på å endre dagens EØS-avtale, for eksempel ift eksportabilitet av velferdsytelser. »

Laila Marie Reiertsen stortingsrepresentant, frp

«Nei, ikke så lenge vi ikke vet og har et alternativ.Norge bør også bruke veto- retten sin mer. En evaluering av avtalen er et selvfølge.»

Erlend Bøe leder. tromsø unge høyre

«Ja. Vi må ut av EØS-avtalen, og inn i EU!!»

Eirik Bergesen eirik bergesen, skribent og daglig leder av norsk opplysningsproduksjon

«EØS-utredningen understreker det alle politikere vet, men knapt snakker om, det store demokratiunderskuddet ved EØS. En kan selvsagt ikke si opp EØS uten å ha et alternativ. Det eneste reelle er EU-medlemskap, noe annet er bare tankespill for galleriet. Jeg vil ha det, men det vil altså ikke folket. Enda.»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Nei! Det ville være veldig dumt å sette en så viktig handelsavtale på spill og rett ut sagt naivt å tro at vi kan oppnå en bedre avtale med EU i den situasjon de nå er i. Å sette EØS-avtalen på spill, er den mest effektive måten å fremprovosere et norsk EU-medlemsskap på. »

Vigdis Giltun tidl. stortingsrepresentant frp

«Jeg mener at EØS-avtalen bør reforhandles.»

Sindre Palmberg landsstyremedlem, unge venstre

«Norge bør gå ut av EØS og inn i EU. »

Ingrid Heggø stortingsrepresentant ap

«nei, vi treng den»

Sandra Borch leder i senterungdommen

«Norge bør helt klart si opp EØS-avtalen! Vi har idag en avtale som gjør at makten stadig flyttes fra kommunene! Vi må heller få på plass en annen handelsavtale som gjør at næringslivets interesser blir ivaretatt på det europeiske marked.»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Ja. Så kan vi endelig få en reflektert debatt der vi må ta et valg. Helst det valget at vi blir med i EU. Og NEI, kjære ungkommunister - EU godtar ikke flere frittstående avtaler slik som de Sveits har.»

Jenny Klinge stortingsrepresentant sp

«Avtalen bør i alle fall evaluerast. Ein burde sjå på alternativa også, for det er ikkje nødvendigvis avgjerande for Noreg og næringslivet vårt at vi held oss til EØS.»

Eilev Hegstad internasjonal nestleder, krfu

«Nei, vi bør ikke si opp EØS-avtalen, men vi kan bli flinkere til å f.eks bruke vetoretten.»

Iver Aastebøl tidligere leder i rød ungdom

«Ja. EØS snikinnfører politikk du ikke finner flertall for på stortinget, og bør erstattes av en handelsavtale.
»

Tore Eugen Kvalheim tidligere leder, ys

«Så lenge vi ikke vet hva vi vil få i steden er det utfordrende. Det finnes både fordeler og ulemper ved EØS-avtalen. Men uansett tilknytning er det kanskje på tide at vi tar et oppgjør med tesen om at vi ikke kan påvirke. Gjennom vår deltakelse i den europeiske fagbevegelsen drøfter f.eks norsk fagbegelse (LO, Unio og YS) EU-saker på hvert bidige styremøte.»

Knut Aarbakke leder for akademikerne

«Nei!»

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«JA, JA, JA og atter JA. Helst på minuttet. Aller helst skulle avtalen ikke eksistert i det hele tatt»

Terje Knutsen førsteamanuensis i sammenlignende politikk, uib

«Nei, ikke nå. Vi har klart oss fint ved å være et underbruk av EU. Men demokratisk sett er det naturligvis ingen bra løsning. »

Silje Lundberg leder i natur og ungdom

«EØS har hatt større påvirkning på norsk politikk enn tidligere antatt, særlig lokalt. Det er en utfordring i forhold til lokale løsninger. Det er også bekymringsfullt at prinsipper om økonomisk vekst og fri handel blir implementert i norsk politikk uten mye debatt. NU mener Støre må få på plass utredninger av alternativene til dagens EØS-avtale»

Morten Myksvoll bystyremedlem i bergen, frp

«Norge bør bli med i EU. »

Lars Birger Salvesen fylkesvaraordfører i akershus, krf

«Nei, langt i fra. På mange områder i varetar EØS våre behov. Men ikke når det gjelder politisk innflytelse.

Diskusjon må være om fult medlemskap er bedre enn å kvitte seg med EØS. Jeg synes det er snålt at Norge er utenfor det europeiske samarbeidet. Jeg ønsker at Norge i fremtiden blir fullverdige medlemmer med de plikter og ansvar det medfører på godt og vondt. »

Nikolai Astrup stortingsrepresentant høyre

«Vi er fullt ut integretert i det økonomiske samarbeidet i Europa. Det vi mangler er politisk medbestemmelse og innflytelse. Det får vi bare gjennom politiske medlemskap i EU. I påvente av medlemskap sikrer EØS-avtalen norske arbeidsplasser og norske økonomiske interesser på en god måte. »

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Ja, EØS-avtalen fratar Norge suverenitet og reduserer demokratiet til byråkrati. Det er positive sider ved EØS, mn man burde søke å ivareta disse på en måte som muliggjør mer demokrati»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Nei, men vi bør tørre å være tydeligere i saker som er svært viktige for oss, og i ytterste konsekvens legge ned vedto mot enkelte direktiver.»

Andreas Jenssen Hjelmstad gruppeleder for høyre i levanger

«Nei absolutt ikke, det er urealistisk å diskutere en oppsigelse av EØS avtalen, at vi skal komme bedre ut med en frihandelsavtale er som å tro på nissen. Norge lever av markedstilgang til det frie marked i Europa, det eneste som kan erstatte den er et EU-medlemskap. »

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«Nei, vi bør heller inngå ein liknande avtale der vi får vere med i det europeiske demokratiet, ikkje berre det europeiske byråkratiet. Den heiter norsk EU-medlemskap.»

Ann-Hege Lervåg gruppeleder for sp i nordland

«svaret er JA!»

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Ja, dyrt, dumt og dårlig deal!»

Anders Nyland sjefredaktør, bergensavisen

«Nei.»

Kjell Ingolf Ropstad stortingsrepresentant krf

«Nei. Men vi bør bruke handlingsrommet avtalen gir oss på en bedre måte. Da må vi utfordre regler, og legge ned veto når det trengs. Jeg er redd alternativet til EØS er EU, og dermed må vi vokte oss for å ende der.»

Fredrik Mellem leder i oslo arbeidersamfunn

«Selvsagt, selvsagt ikke. Det er også fullstendig uaktuelt og vil heller ikke komme til å bli aktuelt. Egentlig ganske godt gjort av dem som har klart å skape inntrykk av at dette er en aktuell problemstilling.»

Yngve Brox gruppeleder i trondheim, høyre

«Selvsagt bør ikke Norge si opp EØS-avtalen. Vi bør erstatte den med et EU-medlemskap, men frem til det skjer trenger vi denne avtalen.»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Ja! EØS-avtalen er dårlig og lite demokratisk, og flytter makten bort fra Norge. Selvsagt skal vi finne alternativer til EØS!»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Absolutt ikke. I påvente av et opinionsskifte som kan gi et flertall for medlemskap i EU, er EØS-avtalen det beste (eneste?) alternativ.»

Simon Furnes leder i rogaland unge venstre

«Ja, Eøs avtalen er en udemokratisk avtale der byråkratiet bestemmer istedenfor for folket. Derfor må vi ut av EØS og inn i EU »

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«Ja; EØS-avtalen er udemokratisk. Norge bør bli fullverdig medlem og delta i det europeiske demokratiet.»

Elisabeth Løland tidligere leder i krfu

«Norge bør si opp avtalen det minuttet vi er sikre på at en bedre og langsiktig løsning er tilgjengelig og realistisk. Det er vel et stykke fra dagens situasjon. »

Andreas Halse faglig leder i sosialistisk ungdom

«Ja»

Johannes Rindal kommunestyrerepresentant i dovre, sp

«Ja»

Stein Lier-Hansen administrerende direktør i norsk inudstri

«Nei, fordi at en moderne handelsavtale uansett ikke vil gi Norge et bedre alt enn det EØS avtalen er. Vi vil bli møtt med de samme forpliktelser ift bl a statstøtteregler mm.»

Gunnar Kaus nestleder, senterungdommen

«Et klart og rungende JA!»

Gina Barstad stortingsrepresentant, sv

«Ja! EØS-avtalen innfører politikk det ikke er politisk flertall for i Norge, og er derfor et stort demokratisk problem. »

Henrik Asheim tidligere leder i unge høyre

«Nei!
Men vi bør erstatte avtalen med fullt medlemskap i EU slik at Norge kan få stemmerett i den videre utviklingen av det Europeiske samarbeidet. »

Erik Fløan landsstyremedlem, unge høyre

«Ikke med mindre den erstattes med fullt EU-medlemskap.»

Ove Vanebo tidl. formann i fremskrittspartiets ungdom

«Nei. EØS er ikke perfekt, men det er det beste vi har per dags dato. Enkelte snakker om en sveitsisk løsning, men heller ikke denne er feilfri. Sveitserne kan ikke bedrive "cherry-picking", og har blitt tvunget til å inngå mange kompromisser. Alternativet er i så fall fullverdig medlemskap, men det er langt unna at vi havner der.»

Petter Rønning bystyrerepresentant i trondheim, venstre

«Ja, vi burde si opp EØS-avtalen. Hva vi burde melde oss inn i trenger jeg vel ikke å si, det skjønner de fleste.»

Snorre Loen leder, rogaland unge høyre

«Norge bør erstatte EØS-avtalen med EU-medlemsskap, så raskt som mulig.»

Erlend Wiborg stortingsrepresentant, frp

«Hvis man kan erstatte den med en frihandelsavtale på lik linje med Sveits, så ja»

Helga Pedersen nestleder og parlamentarisk leder, ap

«Nei, absolutt ikke! Mesteparten av det vi eksporterer går til EU-markedet, og dette er virkelig ikke tidspunktet for å stille spørsmålstegn ved vår markedsadgang»

Håkon Berg bystyrerepresentant i tønsberg, høyre

«Norge bør melde seg inn i EU.»