Haakon Riekeles tidligere nestleder i unge venstre

«Den norske økonomien går for tiden godt. Allikevel er det bekymringsverdig når vår største handelspartner, eurosonen, sliter. Italia er verdens tredje største utsteder av statsobligasjoner etter Japan og USA. Hvis Italias kredittverdighet trekkes i tvil, eller de i verste fall misligholder sin gjeld fordi renten blir for høy, kan det føre verden ut i en ny økonomisk krise. Mens det stort sett er noen få europeiske banker fra Tyskland og Frankrike som er eksponert mot Portugal og Hellas, er det så mange som eier italienske statsobligasjoner at man kan risikere en Lehman-aktig situasjon, hvor ingen vet hvem som er kreditverdige og finansmarkedene får panikk.

Om Italia eller Spania har råd til å betjene gjelden de allerede har er umulig å svare på, siden det kommer helt an på renten de må betale og tilliten i markedet. Selv Hellas, med en statsgjeld på over 120 % av BNP, kunne fint håndtert gjelden sin hvis de kunne betale like lav rente som f.eks Japan eller Tyskland. Men, når tilliten i markedet forsvinner blir gjelden uhåndterlig, og landet må hjelpes utenifra eller gå konkurs. Uansett hvor mye man kutter i budsjetter eller øker skattene kommer man seg da ikke ut av gjeldsfellen, fordi kuttene i seg selv svekker økonomien og gjør gjelden mindre håndterlig. Det er situasjonen Hellas, og til dels Irland og Portugal er i.

Forhåpentligvis vil Eurolandene finne en varig løsning på krisen før situasjonen forverrer seg for mye. Sannsynligvis vil det være behov for gjeldssanering for de verst rammede landene og kanskje en form for ”Eurobonds” for å få redusert rentekostnadene. Det siste forslaget om å kjøpe opp statsobligasjoner for å redusere den utestående gjelden, er bedre enn tidligere løsninger, men ikke nødvendigvis nok. Hvis Eurosonen skal lykkes på sikt må det komme sterkere stabiliserende og utjevnende mekanismer på plass, ikke bare strengere gjeldsregler.
»

Gaute Brækken lokalpolitiker for krf i oslo

«Jeg mener at det ikke er grunn for at nordmenn skal frykte å miste egen arbeidsplass eller at de skal komme til få en vesentlig mer anstrengt privatøkonomi pga denne økonomiske krisen.

Men jeg mener at vi bør bekymre oss over denne økonomiske krisen i solidaritet med de millioner av europeere som den rammer svært hardt. I slike krisetider er det alltid de som har minst fra før som rammes hardest. Det er mange mennesker som allerede har mistet håpet om en bedre fremtid, og det angår også oss.»

Knut Falk Qvigstad sentralstyremedlem i miljøpartiet de grønne

«Det er forståelig at Stoltenberg og Micaelsen uttrykker bekymring når situasjonen i flere land er så alvorlig. De siste årenes hendelser har bevist at verdensøkonomien er veldig uforutsigbar En konkurs i et, eller flere Europeiske land vil selvsagt også ramme Norge.

På veldig kort sikt er det imidlertid lite å bekymre seg over i norsk økonomi. Norge håver inn oljepenger som følge av en rekordhøy oljepris og er slik sett i en helt unik situasjon i vestlig sammenheng. De høye oljeprisene er samtidig en medvirkende årsak til de økonomiske problemene i mange andre vestlige land, som må importere olje fra b.l.a Norge.

På lang sikt er det imidlertid større grunn til bekymring på vegne av økonomien vår. Krisene i Sør Europa tyder på at verdensøkonomien ikke vil stabilisere seg med det første. Det kan bli problematisk for Norge fordi vi har gjort oss avhengige av en stabil avkastning fra oljefondet - en avkastning som igjen er avhengig av en stabil verdensøkonomi. I tillegg er den norske økonomien ekstremt oljeavhengig. Dette gjør oss sårbare fordi olje er en begrenset ressurs og fordi klimakrisen tilsier at Norge må kutte produksjonen kraftig.
»

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«I Norge har vi ikke merket så mye til finanskrisen, selv om den har rammet enkelte bransjer hardt - eks. båtbransjen på Sørlandet. Samtidig mener jeg man må være klar over at ting endrer seg fort, og vår økonomi er sterkt sammenvevd med andre land. Slik jeg ser det har det ikke blitt tatt nok grep, - hverken nasjonalt eller internasjonalt, for å sikre at det skal lønne seg å produsere og skape verdier.»

Bent Høie helseminister (h)

«Et nytt kraftig tilbakeslag i økonomien i Europa som følge av problemene i flere land vil kunne ramme Norge også. Selv om vi har en solid økonomi og er bedre rustet en de fleste så er det våre bedrifters sin mulighet til å selge varer og tjenester til andre land som har størst betydning. Norge har en åpne økonomi og påvirkes umiddelbart av hva som skjer ellers i verden.

Jeg tror imidlertid ikke at vi i Norge vil oppleve at hele samfunnet blir rammet slik som vi nå ser i flere land - spesielt i Sør-Europa. Det vil være virksomheter innenfor nisjer som blir mest rammet. Slik vi opplevde med leverandørindustrien til den europeiske bilindustrien forrige gang.

Det at Norge er godt rustet økonomisk er ikke et parti eller en regjerings fortjeneste. Det er et resultat av brede politiske vedtak som de fleste partiene står bak. Det er også blitt fulgt opp av skiftende regjeringer.

Får vi en nedgang på verdens børser som følge av en ny krise, så vil jo også verdien av pensjonsfondet utlandet (oljefondet) gå ned. Det vil sikker fremstilles som at vi "taper" disse pengene. Det er ikke korrekt. Så lenge andelene ikke selges, blir ikke tapet realisert. Historien viser oss at verdiene kommer tilbake, og at Norge med solide inntekter også har fordeler av å kunne kjøpe aksjer når prisene er svært lave.»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Ja. Nordmenn liker ofte å tro at Norge ikke er avhengige av andre land - "vi har jo oljen."

Over 80 prosent av eksporten vår går likevel til EU - deriblant olje og fisk i store mengder. Hvor mye verdt er dette dersom vi ikke kan handle med noen? En vare er kun mer verdifull enn den er etterspurt.

Det er i vår alles felles interesse at hele Europa står sterkt finansielt samlet. Dersom ett eneste land går konkurs kan det få store følger også for Norge. Spør du meg er det latterlig at ikke også Norge deltar aktivt, som medlemsland, i Brussel for å finne felles løsninger på felles problemer.
De som tror at vi kan olje oss gjennom økonomiske kriser trenger en virkelighetsjekk.»

Abdullah Alsabeehg landsstyremedlem, ap

«Vi bør absolutt ta situasjonen på alvor. Kriser i andre deler av verden kan ramme norsk økonomi. Dette har historien vist oss.

Den rødgrønne regjeringen sørger for stabil økonomi med lav arbeidsledighet sammenlignet med andre land. Det har blitt skapt 250 000 nye arbeidsplasser under denne regjeringen. To av tre er i privat sektor. Alt dette har ikke skjedd automatisk av seg selv, men er resultat av blant annet næringsvennlig politikk.»

Peder Sjo Slettebø tidligere sentralstyremedlem unge høyre

«Ja, selvsagt. Jeg er likevel mer bekymret for hvordan norsk økonomi og velferd om ikke alt for mange år vil takle møtet med stadig færre arbeidsføre og stadig flere pensjonister.

Offentlige utgifter må ned, våre forventninger til hva staten skal gjøre for oss må ned, og arbeidsinnsatsen må opp. Desto før vi begynner å forberede oss på svakere økonomisk vekst og eldrebølge, desto bedre. »

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Vi bør ta på alvor den situasjonen vi ser ute i Europa. Dersom økonomien i land ute i Europa kollapser, vil dette selvsagt også påvirke oss. Samtidig er vi kanskje det landet i Europa som er best rusta mot en ny økonomisk krise.

Jens og den rød-grønne regjeringa har tidligere vist handlekraft i sin håndtering av finanskrisen. Jeg er overbevist om at dagens regjering igjen vil ta grep, dersom virkningene av de økonomiske problemene ute i Europa på nytt skulle slå innover oss.

Dette vil i så fall også være helt nødvendig, ettersom en slik økonomisk krise etter all sannsynlighet vil få betydelige negative ringvirkninger for blant annet eksportindustrien og reiselivsbransjen i Norge.»

Ole Ueland ordfører i sola, høyre

«De problemene som flere land i Sør-Europa står overfor kan selvsagt også berøre oss i Norge. Heldigvis er vi bedre rustet til å møte økonomiske utfordringer, blant annet fordi det har vært bred politisk enighet om forvaltningene av våre oljeinntekter. Dette viser også hvor viktig det er å la oljeeventyret fortsette, og åpne nye felt for leting og utvinning.

Heldigvis ser vi også at flere andre europeiske land opplever økonomisk fremgang. I Norge må det legges bedre tilrette for innovasjon og verdiskapning, slik at det kan skapes flere nye arbeidsplasser og økonomisk vekst.»

Anders Opdahl sjefredaktør nordlys

«Svaret er ja. Frykten er berettiget. Den europeiske økonomien henger nøye sammen. Norsk eksport vil nødvendigvis påvirkes, ikke minst er de søreuropeiske landene viktige markeder for norsk fisk. I et lokalvalg vil det viktige likevel være nettopp de lokale sakene. Det vet Stoltenberg og Micaelsen meget godt. »

Sindre Palmberg landsstyremedlem, unge venstre

«Om kjøpekraften svekkes i Sør-Europa, vil det naturligvis kunne påvirke norsk eksport, all den tid 80 prosent av norsk eksport går til EU. Derfor er det viktig at vi tenker helhetlig, og ikke bare på Norge. Det er i vår interesse at disse landene klarer seg greit, og da må det europeiske samholdet klare seg.

Jeg håper det ikke vil overskygge lokale tema i valgkampen, og jeg er redd nei-siden vil forsøke å slå politisk mynt på dette med å fremstille EU som opphavet til hele krisen. Det blir feil å bruke en eventuell ny krise som argument mot EU - dette skjer i land der man bruker langt over evne. Iverksetting av reformer vil nok på sikt kunne forbedre det. »

Jan Tore Sanner nestleder høyre

«Ja, Europa henger sammen i et skjebnefellesskap på godt og vondt. Vi kan rammes av krisen i sør. Samtidig er det grunn til å glede seg over fremgang i mange nord-Europeiske land - bl.a. Sverige - land som alle er borgerlig styrt. Krisen i sør er først og fremst et ansvar for de nasjonale politikerne - EU må fremover stille tøffere krav til de land som er en del av eurosonen. »

Ole Jørgen Anfindsen forfatter og redaktør av nettstedet "honest thinking"

«Det er helt på sin plass at Stoltenberg og Micaelsen advarer om hva som kan komme til å skje. Jeg har mottatt utallige tips de siste månedene om at utviklingen er farlig, og for meg ser bekymringen ut til å være godt underbygd.

Privatpersoner bør være forsiktige med å ta opp for store lån, både fordi boligmarkedet kan komme til å falle, og dessuten fordi det er god grunn til å forvente betydelige renteøkninger de nærmeste årene. Dette siste gjelder selv om den mulige krisen i Italia og andre europeiske land skulle bli avverget. Og da har vi ikke engang nevnt den uhåndterlige statsgjelden i USA ...»

Maren Østbø kommunestyrerepresentant for ap i sola

«Jeg tror faktisk ikke nordmenn flest trenger å bekymre seg, for dette har den rødgrønne regjeringen full kontroll over. Vi har sett det før, og også da har vi kunnet stole fullt og helt på regjeringen slik den står i dag.

Takket være måtehold og rask reaksjon, får vi en debatt på dette tidlig, og vet hvordan vi skal møte denne utfordringen. I tillegg syns jeg Eskil Pedersens svar er veldig bra her i panelet. »

Edvin Søvik fylkestingsrepresentant for ap i akershus fylkesting

«Det er ingen selvfølge at Norge styrer utenfor den økonomiske krisen. Vi kan ikke ta det for gitt at vi har Europas laveste arbeidsledighet og en stabil økonomi. Det er fordi vi har har en rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet i spissen, som har prioritert flere arbeidsplasser. Siden Arbeiderpartiet tok over makten i Norge i 2005 er det skapt over 250.000 nye arbeidsplasser og 3/4 av disse i privat sektor. For Arbeiderpartiet vil arbeid til alle alltid være jobb nr 1, både nasjonalt og lokalt.»

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«De landene som er direkte truet av finanskrise er primært middelhavslandene i Eurosamarbeidet samt Irland. Ingen av disse landene er spesielt viktige eksportmarkeder for Norge. Skulle krisen i disse landene medføre en ny finanskrise som rammer Storbritannia, Frankrike og Tyskland ville det jo merkes indirekte også i Norge. Uansett hva Michaelsen og Stoltenberg måtte mene om det vil jo ikke utfallet av kommunevalget påvirke en eventuell finanskrise i Sør-Europa. »

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Folk flest bør ikke gå rundt og være bekymra. Men selvføgelig kan også Norge bli påvirka av det som skjer andre steder i verden. Men jeg har stor tillit til at den rødgrønne regjeringa gjør det som kreves, det har Jens & Co allerede bevist.»

Anja Berggård Endresen kommunestyrerepresentant i sola, venstre

«Dette er ikke et spørsmål som bør bli tema i de kommende lokal- og fylkestingsvalg. Men, det finnes tegn til at vi skal bekymre oss over den økonomiske utviklingen som AP skisserer. Flere av landene i Sør-Europa opplever nå en akutt gjeldskrise, som også vil få følger for Norge. I utgangspunktet går norsk økonomi svært godt, men dersom situasjonen i Sør-Europa forverrer seg så vil dette også få følger for Norge. Dette gjelder spesielt for bedrifter som har en stor andel av sin handel innenfor eurosonen. De vil merke lavere etterspørsel etter deres varer og tjenester, og dernest vil også en forsatt svekkelse av euro mot norske kroner svekke konkurranseevnen for norske bedrifter. Det er usikkert hvordan den europeiske gjeldskrisen vil påvirke verdensøkonomien, men med forsatt global vekst og stigende etterspørsel og priser på råvarer kan det være at effekten på den norske økonomien blir begrenset samt at Norge er et av de landene som har best utgangspunkt til å takle en ny økonomisk krise»

Erik Fløan landsstyremedlem, unge høyre

«Ja, alt henger sammen med alt, som det har blitt sagt. Jeg tror imidlertid at reformer i de søreuropeiske landene og EU i kombinasjon kan løse problemene som har oppstått. Man kan si at eksempelvis Hellas har gått på luksusfellen, men reformer i Hellas er også nødvendig for at land som Tyskland og Nederland skal trå støttende til. I motsatt tilfelle vil et svekket EU også påvirke lille Norge.»

Hilmar L. Mjelde stipendiat i sammenlignende politikk, uib

«Ap vil kunne tjene på en mer dramatisk situasjon – eller rettere sagt, Ap vil kunne tjene på å fremstille saken som mest mulig dramatisk. Ap har stor troverdighet i økonomisk politikk, og styrte mens Norge kom seg greit gjennom finanskrisen. Med slagordet “Keine Experimente” (“ingen eksperimenter”) førte den tidligere tyske forbundskansleren Konrad Adenauer partiet sitt CDU til deres største valgseier noensinne. Det var i 1957 (og nokså ulik kontekst), men logikken er fortsatt brukbar: “vi bytter ikke skipper midt i stormen”. Men skal en tro økonomene, går Norge klar denne gangen også, og i et lokalvalg som høstens vil dette neppe bli noe stort tema. »

Jenny Klinge stortingsrepresentant sp

«Det er rett å vera uroleg for det som skjer i Sør-Europa, og særleg i Hellas. Eg trur ikkje det er eit valkamputspel frå Ap, men at det utrykkjer reell bekymring for korleis situasjonen lenger sør kan ramme Noreg.

Noko som er tankevekkjande, er at storparten av dei landa i Sør-Europa som slit mest i finanskrisa er dei same som slit med grensekontroll og massiv ulovleg innvandring. Dette gir konsekvensar også for Noreg, all den tid vi er del av Schengen-samarbeidet og såleis har felles yttergrense med td Hellas og Italia, der grensekontrollen er dårlegast. Når dei slit så gale økonomisk, vil det naturleg nok vera lett å nedprioritere slike oppgåver. Resultatet blir større flyt av kriminelle og ulovlege innvandrarar også over Noregs grenser.

For å få til god integrering og få flest mogleg av befolkninga i jobb, er det viktig - både i Hellas og i Noreg - at arbeidslivet er godt organisert og velfungerande. Ulovleg innvandring og kriminalitet bidreg ikkje til dette.»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Norge er et av de landene i Europa som står best rustet til å takle en økonomisk krise, men Norge fungerer ikke uavhengig av resten av Europa. Derfor er det grunn til å forvente at uro i økonomien i Sør-Europa også vil påvirke norsk økonomi på en eller annen måte. Når kjøpekraften i Sør-Europa svekkes, vil jo dette kunne påvirke norsk eksport-næring.

Men hvorvidt nordmenn flest bør bruke mye tid på å bekymre seg over dette er en annen sak. »

Torjus Løkken kommunestyrerepresentant for høyre i gjøvik

«Definitivt ja. Uansett hvordan man ser på det, er landene i Europa knyttet til hverandre, Norge og Spania/Hellas intet unntak. Ekstreme lavkonjunkturer påvirker både eksportindustrien vår og pensjonsfondets investeringer globalt og i Europa. Norge vil nok takle en nedtur i økonomien relativt godt på grunn av god stimulisikkerhet i Oljefondet. Dog er jeg mer bekymret over stadig overforbruk av nettopp dette fondet, selv i høykonjunktur. Om ikke Stoltenberg vil utkonkurrere sin egen eksportindustri og lage en egen økonomisk krise i Norge, vil jeg si at det burde være hans største bekymring.»

Knut Arild Hareide leder krf

«Ja. Dersom store økonomier i Europa ikke makter å håndtere sin egen gjeld vil det kunne få følger for norsk økonomi. Både vår konkurranseutsatte industri og våre investeringer via pensjonsfondet vil påvirkes. Samtidig er Norge et av de landene som står best rustet til å takle en ny økonomisk uro - men å tro at ikke blir påvirket er naivt. »

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Jeg mener det er noe vi må ta innover oss og være klar over at kan få betydning for lille Norge og. Vi er ikke isolerte her oppe, og dersom det blir en økonomisk krise i EU landene så påvirker det vår økonomi. Skulle derfor ønske vi så det store bildet i større grad av og til. Våre lønninger kan for eksempel ikke bare øke mens Europa ellers kutter. Da havner vi i trøbbel til slutt.»

Ove Vanebo tidl. formann i fremskrittspartiets ungdom

«Det er alltid bekymringsfullt om våre nære europeiske samarbeidspartnere sliter økonomisk. Dette kan fort smitte over og ramme eksportmarkedet vårt. Norge har naturligvis gode forutsetninger for å takle slike problemer p.g.a. oljeformuen. Men vi har plassert veldig mye av pengene i utenlandske statsobligasjoner - i stater som nå sliter. Det betyr at mye kan gå tapt, og understreker hvor viktig det er at en større del av oljeformuen gjøres om til realkapital i form av veier, sykehus, energiutbygging osv. her til lands.»

Peter Christian Frølich stortingskandidat, hordaland høyre

«For vår egen del risikerer oljefondet å ta en støt, og fiskeeksporten kan ta skade.

Det viktigste er likevel ikke oss - men Europa som helhet. På sikt kan dette føre til dype økonomiske vanskeligheter for våre nære venner i Europa.

Håpet mitt er at dette ikke skader det eupoeiske samholdet på sikt. Krisen bør ikke brukes som noe argument mot EU i seg selv: Dette skjer i stater som tradisjonelt sett har hatt for svake styringsinstitusjoner, og vanskelig for å holde kontroll på økonomien. Krisen har skjedd på tross av EU, ikke på grunn av EU.

Forhåpentligvis er EU-samarbeidet sterkt nok til å ri av stormen.

Det er også grunn for alle til å ta lærdom av krisen. Krisen i bør bety slutten på lånefinansiert drift av offentlig sektor, og svake velferdsmodeller hvor fokuset er fordeling fremfor verdiskapning.»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Hvis vi skal bekymre oss for alt som skjer hadde vi ikke hatt annet å gjøre en å gå rundt og være urolige og bekymret.

Den beste måten å møte utfordringer på er å leve livene våre, jobbe og holde en privatøkonomi i balanse.

Forøvrig er nord Europa og øst Europa i sterk vekst nå og det ser ut som om disse økonomiene kan bidra til å trekke oss ut av finanskrisens kjølvann.

For de landene som nå sliter må de gjennomføre reformer, tørre å ta tøffe beslutninger om at folk må arbeide lengre, at velferdsordninger som de ikke har økonomisk grunnlag for å beholde må kuttes.

Økonomisk bærekraft må være prioritet nummer en for disse landene. Våre beste bidrag til dem er å dra på ferie dit og bruke penger som vi vanligvis gjør.»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Åpenbart. Om jeg skal tro folk som har bedre rede på disse tingene enn jeg. Finansminister Tremonti er av den mening at hvis Italia faller, så faller også euroen. Og det bør den ikke.»

Eskil Pedersen leder auf

«Norge klarte seg godt ut av finanskrisen fordi vi har hatt en regjering som har hatt orden på økonomien, og fordi det har blitt skapt 250.000 nye arbeidsplasser i løpet av den rødgrønne regjeringsperioden. I Norge har vi ikke brukt alle oljepengene på engang, slik FrP har villet, men spart opp ekstra reserver som kommer godt med når vi må stimulere vår egen økonomi.

Finanskrisa er ikke over over store deler av verden, ikke i USA og ikke i Europa. Det er naivt å tro at det ikke kan ramme Norge og norsk konkurranseutsatt industri hardt i nær framtid. Derfor trenger vi fortsatt en rødgrønn næringsvennlig regjering og en økonomisk politikk som holder renta lav og orden i økonomien.»

Serine Jonassen sentralstyremedlem i unge høyre

«Ja. Vi er jo avhengige av at andre land kan kjøpe varene våre og reise på cruise til Norge.

Norge må sørge for at vi har en stabil økonomi her hjemme, og så burde vi samarbeide om å hjelpe de andre gjennom medlemskap i EU. »

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Jeg tror folk kan ta det med ro med at vi har en regjering som vil iverksette de rette tiltakene for å motvirke dette. Men det er klart at vi også berøres av det som skjer rundt i verden, ikke bare i Sør-Europa! Vi lanserer om nødvendig krisepakker for å komme best mulig ut av det»

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«Ja, det bør vi. Så lenge 80 prosent av eksporten vår går til EU, er det ingenting som er viktigare for norsk økonomi enn at det går bra i Europa. Og ingenting er viktigare for norsk eksportindustri enn at den norske krona held seg stabil opp mot euroen.

Ein eventuell kollaps i Italia og Hellas vil får store konsekvensar for Noreg. Viktige avgjersler om Europas framtid vert tekne på møterom i Brussel kvar einaste dag, og vi har overlatt til demokratisk valde representantar frå våre naboland å styre skuta. Sjølve sit vi på gangen, og det er i seg sjølv ein tragedie. Kanskje er det den norske utanforskapen som burde vekke størst bekymring.»