Denne bloggposten er hentet fra Yngves blå box og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

" />

Nyhetene

Formannskapet i Trondheim mot mer til vei?

Del med andre:
FacebookTwitterEpostDel

Noen ganger er politikken rar, for noen ganger handler den mer om spillet og småligheter enn om dens innhold. I dag var en slik dag i formannskapet i Trondheim. Flertallet nektet å stemme for en uttalelse til regjeringen med krav om mer midler til veiutbygging her i landet som jeg fremmet. Det gjorde de på tross av at de påstod at de er enige i innholdet i forslaget mitt.

Bakgrunnen for forslaget er at kommunestyret i Ørland har tatt initiativ til et opprop for mer penger til bedre veier:

«Kommunestyret i Ørland beklager at en stadig større andel av investeringer i veinettet må betales av bilistene i form av bompenger. Kommunestyret i Ørland krever at Staten prioriterer investeringer og utbedringer i veinettet i forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023. Fylkeskommunene må gjøres i stand til å ivareta sin oppgave som eier av fylkesveinettet, og budsjettene må økes slik at vedlikehold og investeringer kan gjøres på minst samme nivå som for stamvegnettet der Staten selv sitter med ansvaret. Utbygging av infrastruktur er det viktigste tiltaket for å skape vekst og utvikling i hele landet. Kommunestyret vil derfor igangsette en ordførerstafett hvor kravet er at Staten skal øke sin andel av vei investeringene.»

Oppropet er godt timet, for transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan for 2014-2023 kom for kort tid siden. Nå arbeider regjeringen med sin innstilling til Stortinget, som skal behandles neste år. Det er nå vi må gi regjeringen klare signaler på hva vi mener. Det kommer vi til å gjøre på mange vis, blant annet gjennom å vedta høringsuttalelser til forslaget og gjennom å påvirke våre partifeller på Stortinget. Dersom alle kommuner i landet slutter seg til oppropet fra Ørland vil det være et svært klart signal fra kommunesektoren om at regjeringen må øke rammene til veier i arbeidet med planen.

Det vil i så fall være et svært viktig signal for oss i Trondheim: Vi arbeider for tiden med del II av Miljøpakken. Den inkluderer blant annet en utbygging av E6 sørover fra Tonstad til Jaktøyen, en vei som i dag er direkte farlig fordi trafikken er alt for stor i forhold til en tofelts vei. Men i forslaget til Nasjonal Transportplan er det ikke satt av en eneste statlig krone til utbygging av veien. Hvis vi skal få bygget ut veien må den med andre ord finansieres utelukkende av bompenger. Det betyr en enorm belastning på trafikantene i Trondheim og Trøndelag. Vi har et lite håp: I forslaget til transportplan har Statens Vegvesen skrevet at dersom rammene til veiutbygging økes med 20 prosent i forhold til de tallene som er brukt i planen vil de foreslå at det kommer penger fra staten til E6. Dermed vil en økning av rammen ha en direkte konsekvens for oss her i byen.

Jeg hadde justert litt på vedtaket fra Ørland, for å få med nettopp situasjonen for Trondheim. Forslaget ble da slik:

«Formannskapet i Trondheim støtter ordførerstafetten som er startet kommunestyret i Ørland.

Formannskapet i Trondheim beklager at en stadig større andel av investeringer i veinettet må betales av bilistene i form av bompenger. Vi ber om at Staten prioriterer investeringer og utbedringer i veinettet i forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023. Fylkeskommunene må gjøres i stand til å ivareta sin oppgave som eier av fylkesveinettet. Trondheim kommune understreker at utbygging og opprusting av stamvegene i storbyer som Trondheim ikke utelukkende kan overlates til brukerfinansiering, staten må også bidra med en betdyelig del av finansieringen. Utbygging av infrastruktur er det viktigste tiltaket for å skape vekst og utvikling i hele landet. Formannskapet vil derfor støtte ordførerstafetten fra Ørland kommune hvor kravet er at Staten skal øke sin andel av veiinvesteringene.»

De rødgrønne partiene i formannskapet valgte å gå mot forslaget. De bare tok det «til orientering» og vil komme tilbake til det i forbindelse med behandlingen av Trondheim kommunes høringsuttalelse til Nasjonal Tranportplan.

Oppropet fra kommunene for bedre veier i Norge blir med andre ord stående uten Trondheims tilslutning. Det er trist. Og for dumt, når det samme flertallet i formannskapet påstår de er enige i innholdet. En grei leveregel i politikken er denne: Stem for det du er for, og mot det du er mot.

Denne bloggposten er hentet fra Yngves blå box og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

reklame