Denne bloggposten er hentet fra Venstremikkel og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

" />

Nyhetene

En sak for økokrim?

Del med andre:
FacebookTwitterEpostDel

Jeg har tatt meg den frihet å titte litt på www.okokrim.no/korrupsjon sine sider og se hva jeg fant!

I straffebestemmelsene mot korrupsjon, som ble innført fra 4. juli 2003, defineres korrupsjon som det «å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag». Det er altså ikke et vilkår at den utilbørlige fordelen kan knyttes til en bestemt handling eller unnlatelse; det er tilstrekkelig at den har sammenheng med en persons stilling, verv eller oppdrag. I de nye straffebestemmelsene likestilles korrupsjon i offentlig og privat sektor.

I 2003 ble det også innført bestemmelser som rammer såkalt påvirkningshandel. Disse bestemmelsene setter forbud mot å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel for å påvirke en annen persons utføring av stilling, verv eller oppdrag. Slik ulovlig påvirkningshandel kan forekomme i tilfeller hvor en person hevder å være i stand til å påvirke en beslutningstaker, og utnytter denne stillingen til å kreve eller motta utilbørlige fordeler.

Korrupsjon og påvirkningshandel straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Strafferammen for grov korrupsjon er fengsel inntil 10 år.

NOTE:
At dette er utilbørlig på flere plan burde være hevet over enhver tvil, da SU og dets opprettede hylleselskap har brukt BLD som partilommebok for egne prosjekter. De viktigste bestemmelsene i straffeloven av 1902 om korrupsjon står i §§ 276a til 276c.

Bestemmelsene kom inn ved lovendringer i 2003. Etter § 276a straffes for korrupsjon den som for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag (passiv korrupsjon), eller gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag (aktiv korrupsjon).

Alle typer ansettelsesforhold, verv og oppdragsforhold for offentlige og private arbeids- og oppdragsgivere omfattes.

Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel i inntil tre år. Medvirkning straffes på samme måte. Grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år, jf. § 276b. Etter § 276c utvides det strafferettslige korrupsjonsansvaret ved at påvirkningshandel kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 år. Bestemmelsene er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 78 (2002–2003) Om lov om endringer i straffeloven mv. (straffebud mot korrupsjon).

Denne bloggposten er hentet fra Venstremikkel og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

Mikkel Dobloug (V) Mikkel Dobloug (V)

Christian Mikkel Dobloug (født 1979) er kommunestyrerepresentant for Venstre og leder for Kontrollutvalget i Nord Fron kommune. Han er styremedlem i Oppland Venstre og eier av Per Gynt-gården.

reklame