Nyhetene

Sveinung Rotevatn (V)

Sveinung Rotevatn (V)

Sveinung Rotevatn er stortingsrepresentant for Venstre fra Sogn og Fjordane. Han er tidligere leder i Unge Venstre.

Grunn #25 til å stemme Venstre: Eg kan bli stortingsrepresentant

Vil du at eg skal representere deg på Stortinget dei neste fire åra? Då må du stemme Venstre i morgon. Det har vore ein lang valkamp. Eg har køyrt 8000 kilometer med bil, flydd fram og tilbake mellom Sogn og Fjordane, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø, delteke i to TV-debattar og fleirfaldige radiodebattar, vore deltakar […]

Grunn #24 til å stemme Venstre: Blågrøn regjering

Alt tydar på at det blir eit regjeringsskifte etter valet på måndag. Det tyder at alle viktige politiske slag vil stå på borgarleg side dei neste åra. Då treng vi eit sterkt Venstre. Dei som no trur at det blir eit regjeringsskifte, og samstundes vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja, bør stemme Venstre. Dei som […]

Grunn #23 til å stemme Venstre: Trine Skei Grande

I sitt første val som partileiar leverte Trine Skei Grande Venstres beste lokalval på 40 år. På måndag kan ho gjere det igjen. I kveld er det avsluttande partileiardebatt. Då heiar vi på Trine! Venstre har hatt mange dyktige partileiarar gjennom tidene. Store namn i norsk historie som Johan Sverdrup, Gunnar Knudsen og Johan Ludwig […]

Grunn #22 til å stemme Venstre: Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Dersom vi skal klare å hindre uopprettelege klimaendringar, må 2/3 av dagens oppdaga fossile ressursar ligge i bakken. Lofoten, Vesterålen og Senja er truleg verdas beste kandidat for vern. Dei sårbare og omdiskuterte havområda i nord er gytestad for verdas siste robuste torskestamme. Eit oljeutslepp i desse sårbare havområda vil kunne få katastrofale følgjer, og […]

Grunn #21 til å stemme Venstre: Handlingsregelen skal følgjast – på ordentleg

Frp vil bruke meir oljepengar enn regjeringa. Regjeringa vil bruke oljepengane på forbruk, ikkje investering. Venstre vil følgje handlingsregelen – både når det gjeld kor mykje vi brukar, og kva vi brukar det på. 80 prosent av veljarane veit ikkje kva handlingsregelen går ut på. Likevel går mykje politisk debatt med på å diskutere nettopp […]

Grunn #20 til å stemme Venstre: Enklare å skape sin eigen arbeidsplass

Venstre blir ofte kalla småbedriftspartiet. Det er det 250.000 gode grunnar til. Alle bedrifter har vore små ein gong. Å heie fram gründeren, personen med den gode ideen som berre må prøvast ut, ho som ønskjer å ta ein stor sjanse og starte for seg sjølv – det er Venstres viktigaste æren i næringspolitikken. Venstre […]

Grunn #19 til å stemme Venstre: La asylborna bli

I Noreg i 2013 ligg små born vakne i sengene sine om nettene, i frykt for at politiet kan kome på døra og deportere dei. Slik skal vi ikkje ha det. Vi som meiner at dei mykje omtalte asylborna skal få bli i landet, blir ofte skulda for å skyve enkeltmenneske foran oss. Det er […]

Grunn #18 til å stemme Venstre: Frå raud til grøn skatt

I staden for å diskutere formuesskatten opp og ned i mente, burde vi snakke om korleis vi kan gjere skattesystemet vårt smartare. Det må løne seg meir å arbeide, og det må straffe seg meir å øydeleggje miljøet. Skattar og avgifter har mange funksjonar. Den viktigaste er sjølvsagt å sørgje for finansiering av fellesoppgåver som […]

Grunn #17 til å stemme Venstre: Ny ruspolitikk

Noreg har i underkant av 300 overdosar i året, og 30 % av innsatte i norske fengsel sit inne på narkotikadommar. Vi treng ein ny ruspolitikk som fungerer i røynda, ikkje berre i teorien. Alle i norsk ruspolitikk er for rusbehandling. Og det er viktig, for all del. Men hovudskiljelina i rusdebatten går ikkje der, […]

Grunn #16 til å stemme Venstre: Stemmerett for 16-åringar

Venstre har gjennom 129 år gått i front for å utvide det norske folkestyret. No er det på tide å inkludere 16- og 17-åringane i demokratiet vårt. Når ein har fylt 16 er ein ferdig med obligatorisk skulegang. Altså skal ein sitje inne med den minimumskunnskap om samfunn, historie med meir som er påkravd frå […]

Grunn #15 til å stemme Venstre: Eit meir fleksibelt arbeidsliv

Arbeidsmiljølova har stått meir eller mindre urørt sidan 1977. Tilhøva i norsk arbeidsliv har endra seg mykje sidan den gong, og det er på høg tid å modernisere regelverket. Det norske arbeidslivet er i endring. Stadig fleire arbeidstakarar ønskjer å ta sjølvstendige val, og ønskjer større påverknad over og fleksibilitet i sin arbeidskvardag. Arbeidslivsreguleringane frå […]

Grunn #14 til å stemme Venstre: Eit etisk og klimavenleg oljefond

Oljefondet er verdas største eigar av børsnoterte aksjar. Venstre meiner Noreg bør bruke fondet meir aktivt enn i dag, mellom anna for å fremje ei klimavenleg utvikling. Venstre ønskjer at Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) i mykje større grad skal investere i samfunnsansvarlege og berekraftige verksemder og i framtidsretta sektorar som fornybar energi. I tillegg bør […]

Grunn #13 til å stemme Venstre: Kamp mot barnefattigdom

Enkelte parti er mest opptekne av å kjempe mot rikdom. Venstre er meir opptekne av å kjempe mot fattigdom. 74.000 born lever i vedvarande fattigdom – og talet er aukande. Venstre vil setje kampen mot barnefattigdomen øvst på blokka i sosialpolitikken i den komande stortingsperioden. Det heilt naudsynt, etter ein raudgrøn regjeringsperiode der 6500 fleire […]

Grunn #12 til å stemme Venstre: Generasjonsrettferd

Ingen parti som stiller til val i 2013 fører ein ansvarleg økonomisk politikk for framtidige generasjonar. Venstre er heldigvis dei minst uansvarlege. I Dagens Næringsliv i dag har eg på trykk ein kronikk om det viktigaste spørsmålet som ikkje vert diskutert i årets valkamp: Velferdsstatens berekraft. Det er ei stor generasjonskonflikt under oppsegling i norsk […]

Grunn #11 til å stemme Venstre: Eit fritt kulturliv

Det finst ulike tilnærmingar til kulturpolitikken. Somme meiner kulturen skal vere eit middel for å nå andre mål, det vere seg sosial utjamning eller likestilling. Venstre meiner kultur har ein eigenverdi, og vil sikre eit fritt kulturliv. Ein offensiv kulturpolitikk heng tett saman med vern av ytringsfridomen, og i eit liberalt samfunn er difor ein […]

reklame