Nyhetene

Lære utan lærar?

Elevar i barneskulen kan raskare lære å lesa dersom dei ikkje må skrive med papir og blyant det første skuleåret, i følgje ein interessant artikkel i Dagsavisen nyleg.
Altfor mange ungar går ut av ungdomsskulen utan å kunne lesa og skrive skik…

Heks på hjul

No, over 24 timar etter at det skjedde, burde eg ha lagt heile episoden attom meg. Men ikkje berre er eg snarsint – eg er langsint også. Dermed deler eg sinne og frustrasjon over sniking i ferjekø.
Som innbyggjar i ferjefylket Møre og Romsdal…

Media og metodar

TV2 har teke Frps Bård Hoksrud med buksene nede – dei har avslørt at han har kjøpt sex i Riga. I forrige blogginnlegg skreiv eg om dette. I dette innlegget vil eg kommentere metodane TV2 brukte, som eg meiner er tvilsame.
Mange med meg vil me…

Politikarar som kler seg nakne

Frps Bård Hoksrud er den som blir omtalt mest i dag på grunn av sexkjøp i Riga. Burde han miste plassen som stortingsrepresentant fordi han har begått dette lovbrotet?
Folkevalte som bryt lova må – sjølvsagt – tole at dei blir avkled…

Matt av valkamp

Eg misliker valkampar. Dette er noko ein politikar sikkert ikkje bør innrømme, men nokon kan like gjerne gje slike som meg eit ansikt også. For sjølv om valkamp er viktig for å få plass i eit kommunestyre eller på tinget, er det somme av oss fo…

Taburettar og tabbar

Kampen om ordførarvervet går føre seg i somme kommunar enno. Der kampen er over, er resultatet ikkje alltid i tråd med det veljarane har ønskt. Gjer partia somtid ein stor tabbe når dei sikrar seg taburettar?
Prøveordninga med direkte ordførar…

Korleis måler vi suksess?

Partileiardebatten på NRK og TV2 i kveld handla naturleg nok dels om innvandring og integrering – eit tema som både har vorte viktigare og vanskelegare å diskutere etter terroren den 22. juli.
Suksesstilfella blir trekte fram som prov på at …

Nerdrum og dei store fiskane

Debatten går friskt etter at Odd Nerdrum vart dømt til to års ubetinga fengsel for skattesvindel. Skulle han vorte behandla annleis enn andre fordi han er ein dyktig og kjent kunstnar med Tourettes syndrom? Er dommane for økonomisk kriminalitet fo…

Riks- eller lokalpolitikk?

Eg og mange med meg har uttrykt ønske om at denne valkampen skal bli ein lokalvalkamp – ikkje berre når listekandidatane står på stand utanfor butikksenteret, men også i mediebiletet. Det er feil at rikspolitikarane skal dominere debattane …

Kven har veljarne mest tru på?

No kan vi diskutere politikk igjen, etter nokre veker med borgfred på grunn av terrorhandlingane i Oslo og på Utøya. Valkamp er viktig, for veljarane må få vita kva partia står for før dei skal bestemme seg for kven dei vil stemme på. Det bety…

Borgfred og valkamp etter terroren

Dei politiske partia i Noreg har – klokt nok – vorte samde om å halde borgfred fram til den 13. august. Då er valkampen meir eller mindre i gang. Etter katastrofen på Utøya og i Oslo er det semje om at vi skal tala meir om eigne politi…

Ulike slags pårørande

Når drap og grove valdshandlingar skjer er det naturleg å tenkje på ofra og deira pårørande. No som massakren på Utøya og i Oslo er eit faktum, går alle sine tankar til dei som har vorte ramma. Samstundes skal vi ikkje gløyme at pårørande t…

Terror og faenskap

Eg sit og kjenner på sorg, sinne og maktesløyse. Terroråtaka i Oslo og på Utøya er åtak på friheita vår og demokratiet. Mange har mista livet og hardt skadde, og tankane våre går til desse, til traumatiserte vitne og til dei pårørande.
Som…

Personvernet og svin på skogen

Nyleg avsa Høgsterett ein dom der dei frikjente ein arbeidsgjevar for å ha sagt opp ein tilsett etter å ha brukt lagra informasjon på GPS-en til å seie han opp. Vedkomande hadde skrive for mykje overtid og teke lenger pausar enn det han hadde ret…

Omskjæring er ein uting

Omskjæring av jenter er forbudt i Noreg, og takk og pris for det. Praksisen med at smågutar blir omskorne er derimot lovleg. Dette meiner eg er feil.
Er det medisinske grunnar til det, er det sjølvsagt greitt, men rituell og religiøst begrunna oms…

reklame